srážky ze mzdySrážky ze mzdy

Jedním z nejčastějších způsobů provedení exekuce bývají mimo jiné srážky ze mzdy povinného. Srážky ze mzdy lze provádět jen do výše výkonem rozhodnutí vymáhané pohledávky s příslušenstvím.

Srážky ze mzdy – rozsah srážek

Srážky ze mzdy se provádějí z čisté mzdy, která se vypočte tak, že se od mzdy odečte záloha na daň z příjmů fyzických osob srážená z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, pojistné na důchodové spoření, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění (dále jen „srážené částky“). Srážky ze mzdy se vypočtou podle podmínek a sazeb platných pro povinného v měsíci, za který se čistá mzda zjišťuje.

Do čisté mzdy se započítávají i čisté odměny za vedlejší činnost, kterou zaměstnanec vykonává u toho, u koho je v pracovním poměru. Nezapočítávají se však do ní částky poskytované na náhradu nákladů spojených s pracovním výkonem, a to zejména při pracovních cestách.

Srážky ze mzdy se provádí z čisté mzdy a jejich výše se liší u běžných a přednostních pohledávek. Přednostní pohledávky jsou např. pohledávky na výživném, vůči státu a náhrady škod způsobených úmyslnými trestnými činy.

Za příjmy, ze kterých lze srážky ze mzdy provádět, se považují:

 • mzda nebo plat,
 • náhrada mzdy nebo platu,
 • jiné příjmy, s nimiž se při výkonu rozhodnutí nakládá jako se mzdou nebo platem,
 • odměna ze smlouvy o výkonu závislé práce zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek.

Srážky ze mzdy – výpočet platný od 1.1.2015

Nejdříve se stanoví nezabavitelná částka, ta činí na dlužníka 6.118,00,-Kč, na každou vyživovanou osobu (mezi které se počítá i manžel/ka, a to i v případě, že má vlastní příjem) se k této částce přičítá 1.529,50,-Kč. Celková nezabavitelná částka se odečte od výše čisté mzdy, tím se určí tzv. zbytek čisté mzdy.

Zbytek čisté mzdy se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách. Drobná částka (méně než 3 Kč), která zůstane po zaokrouhlení se vyplatí povinnému (přičte se k základní částce). Zaokrouhlení se neprovádí, přesahuje-li zbytek čisté mzdy součet částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu (tj. od 1.1.2015 částku 9 177 Kč).

Je-li zbytek čisté mzdy nižší než 9.177,-Kč, vydělí se třemi. Pokud není na dlužníka vedena exekuce kvůli přednostní pohledávce, srážka činí 1/3 zbytku čisté mzdy. Čelí-li dlužník exekuci kvůli přednostní pohledávce, jsou mu strženy 2/3 zbytku čisté mzdy.

Je-li zbytek čisté mzdy vyšší než 9.177,-Kč, je částka, o kterou zbytek tuto hranici přesahuje zabavena celá a třetiny se určí z částky 9.177,-Kč. Ty mají stejné určení jako v prvním případě.

Má-li zaměstnavatel začít provádět srážky, může být zaskočen a nezřídka se stává, že srážky ze mzdy provádí nesprávně. Doporučujeme tedy vždy zkontrolovat buď v některém z kalkulátorů, které jsou volně dostupné na internetu (přímý odkaz na kalkulátor na webu www.vyplata.cz naleznete ZDE), zda jsou srážky ze mzdy prováděny správně, tak jak je uvedeno na našem webu v tomto tématu – srážky ze mzdy.

banner

13 reakcí na Srážky ze mzdy

 • INS partner napsal:

  Dobrý den,

  kvůli opomenutí jednoho závazku by Vám soud oddlužení zrušit neměl a pokud v průběhu řízení nevyjdou najevo nějaké jiné rozhodné skutečnosti, pro které by bylo možné oddlužení nepovolit, mělo by vše dobře dopadnout. Potíž by mohla nastat za předpokladu, kdyby byl uvedený závazek závazkem, který vznikl v důsledku Vaší podnikatelské činnosti a věřitel se jednoznačně vyjádřil v tom smyslu, že s povolením oddlužení nesouhlasí, protože se jedná o pohledávku vzniklou v důsledku podnikání.

  Pokud by se tak stalo, budete muset přesvědčíte insolvenční soud i případně tohoto věřitele, že budete schopen uhradit plných 100% hodnoty přihlášených pohledávek. Poté by Vám měl dát bez problémů souhlas s oddlužením i věřitel, který drží pohledávku vzniklou v důsledku podnikání.

  Věřitelé, kteří nedrží pohledávky vzniklé v důsledku podnikání toto namítat nemohou ani nemohou z tohoto důvodu ovlivnit povolení oddlužení.

  S pozdravem

 • dANCA napsal:

  DOBRÝ DEN,
  PROSÍM O RADU. pŘÍTEL MÁ EXEKUCI NA PLAT NA BĚŽNÉ A DLUŽNÉ VÝŽIVNÉ. bĚŽNÉ VÝŽIVNÉ VCELKU PLATIL. dLUH VZNIKL, ŽE TŘEBA 10 LET 1X DO ROKA NEZAPLATIL. PLAT MÁ MALÝ A MOHOU MU STRHÁVAT ČÁSTKU, KTERÁ ANI NEPOKRYJE BĚŽNÉ VÝŽIVNÉ, NATOŽ DLUŽNÉ. JE PRAVDA, ŽE PŘEDNOSTNĚ SE STRHÁVÁ BĚŽNÉ? cO MÁ DĚLAT? MÁ DOPLÁCET SÁM DO ČÁSTKY BĚŽNÉHO VÝŽIVNÉHO A NĚCO NA DLUH? v PRÁCI MU ALE DÁL BUDOU POČÍTAT, ŽE DLUH NARŮSTÁ NE? NĚKDO MU RADIL, AŤ TO NECHÁ BÝT, ALE TO BUDE DLUH NARŮSTAT. CO STÍM? DĚKUJI

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   pro vymožení výživného platí stejná pravidla, jako pro jiná řízení ukládající zaplacení peněžité částky, přičemž pokud jeden ze způsobů provedení exekuce nepostačuje, může soudní exekutor provést exekuci i více způsoby. Stále by však měl postupovat v souladu se zásadou přiměřenosti exekuce a zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný (§ 47 odst. 1 exekučního řádu).

   Výživné je přednostní pohledávka, která je automaticky první v pořadí, takže se strhává nejdřív výživné, pak ostatní přednostní pohledávky (např. dluhy na daních) a pak teprve nepřednostní pohledávky (např. dluhy u půjček), ale běžné výživné má vždy přednost před dlužným.

   Běžné výživné by tak bylo skutečně dobré doplácet, aby do budoucna nevznikal další dluh. Bylo by také dobré pokusit se umořovat i výživné dlužné, tak aby exekuce neustále nenarůstala o náklady exekutora. Doporučujeme se s Exekutorským úřadem spojit telefonicky a pokusit se domluvit na úhradě dlužného výživného formou pravidelných měsíčních splátek nad rámec prováděných srážek z příjmu povinného.

   S pozdravem

 • Tomáš N. napsal:

  Dobrý den
  Mám dotaz ohledně srážek z platu a platby výživného ,mám povoleno oddlužení splátkovým kalendářem a zaměstnavatel mi srážky odesílá ins. spravci .Mám platbu výživného 3tis. jak mi učetní vypočítá srážku .plat čistého mám za 1/2016 16888,-Kč

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   toto je dotaz, který jste měl mít jednoznačně zodpovězen ještě před zahájením insolvenčního řízení.

   Z čistého měsíčního příjmu, uvádíte 16.888,-Kč (předpokládáme, že se jedná o Váš celkový čistý měsíční příjem), provede zaměstnavatel srážku z příjmu v zákonné výši (orientační výpočet lze provést na oficiálním webu Ministerstva spravedlnosti ZDE).

   Z takto sražené částky se v prvé řadě uhradí platba výživného v plné výši a insolvenční správce srazí své náklady. Zbylé prostředky přerozdělí mezi Vaše ostatní nezajištěné věřitele.

   S pozdravem

 • T. Vojtech napsal:

  dobrý den .Jsem v insolvenci ,moje celá měsíční mzda je 9. – 10.kalendárného dne odesílaná na účet insolvenčního správce. Já moji mzdu dostávám až 22. – 26. den na účet,co se mi zdá hrozně dlouhá doba. Můžete mi poradit ?

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   insolvenční správce by v této situaci měl konat bez zbytečného odkladu. Zkuste se s insolvenčním správcem domluvit, aby Vám nezabavitelnou část ze mzdy zasílal dříve, protože tímto způsobem Vám způsobuje potíže s úhradou Vašich nutných měsíčních výdajů. Pokud dohoda s insolvenčním správcem nebude možná, obraťte se písemnou formou na insolvenční soud. Uveďte číslo jednací Vašeho insolvenčního řízení, vzniklou situace vysvětlete, navrhněte řešení (např. aby byla nezabavitelná část ze mzdy zasílána již k 15. dni v měsíci) a požádejte insolvenční soud, aby Váš návrh řešení insolvenčnímu správci nařídil.

   S pozdravem

 • pavla napsal:

  Dobrý den chtěla jsem se zeptat jak je to od prvního ledna se zvýšením min mzdy.jsem oddlužení vztahuje se to i na mě??sedme zbývá8200 nebo to bude celych5 let stejne?děkuji

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   od 1.1.2015 činí výše hrubé minimální měsíční mzdy (přímý odkaz na web Ministerstva práce a sociálních věcí ZDE):

   – Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 9.200,-Kč za měsíc nebo 55,-Kč za hodinu.
   – Sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin u zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu, činí 8.000,-Kč za měsíc nebo 48,10,-Kč za hodinu.

   Abychom Vám mohli říci konkrétní výši nezabavitelné měsíční částky přímo pro Vaši situaci, musela byste nám uvést výši čistého příjmu. Nicméně si výpočet můžete provést sama. Přímý odkaz na kalkulátor naleznete ZDE nebo ZDE.

   S pozdravem

 • PETRA napsal:

  PROSÍM O RADU: MĚLA JSEM ÚVĚR U LEASINGOVÉ SPOLEČNOSTI OKV.LEASING VE VÝŠI 20000KČ.v ŘÍJNU 2012 JSEM SI HO VZALA A ZA 15DNÍ VÁŽNĚ ONEMOCNĚLA A MARODILA JSEM 1,5 ROKU.vE SPLÁTKÁCH JSEM KULHALA, TAK BYL VYDÁN PLATEBNÍ ROZKAZ O ZAPLACENÍ CELÉ ČÁSTKY I S PENÁLE ATD. JÁ SE NÁSLEDOVNĚ S OKV.LEASING DOHODLA, ŽE POKUD BUDU PLATIT DÁL A PRAVIDELNĚ,TAK TO BUDE V POŘÁDKU.TAK JSEM POCTIVĚ PLATILA ROK A JELIKOŽ MÁM STŘEDNÍ DEPRESY A BERU LÉKY, ZAPOMNĚLA JSEM POSLAT SPLÁTKU V ČERVNU A PAK V SRPNU, V ZÁŘÍ 2014 JSEM ZASE ZAPLATILA. mĚ TO NĚJAK NEDOŠLO, ZAPOMÍNÁM.bOHUŽEL MINULÝ TÝDEN MI PŘIŠLA EXEKUCE NA 76340KČ. jSEM ÚPLNĚ NA DNĚ.JSEM NA HMOTNÉ NOUZI BEZ PRÁCE, SAMA S DÍTĚTEM A V PRONÁJMU.NEVÍM CO DĚLAT?
  MŮŽU NA HMOTNÉ NOUZI PODAT INSOLVENCI?

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   z lidského hlediska chápeme Váš stav a skutečnost, že jste zapomněla uhradit dvě splátky, ale z právního hlediska Vám věřitel po vydání exekučního titulu vyšel vstříc a Vy jste svému závazku pravidelně hradit nedostála, tudíž exekuce mohla být a byla zcela po právu nařízena, bohužel.

   Zahájit insolvenční řízení a úspěšně zažádat o povolení oddlužení můžete. Péče o dítě ani příjem sociálních dávek není překážkou. Musíte mít ovšem alespoň dva věřitele. Musíte být schopna během pěti let uhradit minimálně 30% z celkové hodnoty pohledávek Vašich věřitelů i náklady insolvenčního správce. Musíte být schopna prokázat insolvenčnímu soudu, že tento dostatečný příjem mít budete (pokud není oficiálně uznatelný příjem, můžete využít institut darování).

   Nabízíme dlužníkům konzultace zcela zdarma. Budete-li mít zájem, tak nám obratem zašlete tel. kontakt na Vás a vhodný termín (vždy nejdříve následující či jakýkoli jiný pracovní den od 9:00 do 18:00), kdy bychom Vás mohli kontaktovat. Ve Vámi zvoleném termínu by se s Vámi spojil některý z našich kolegů, prošel s Vámi veškeré podrobnosti, nabídl možná řešení a pokud budete mít zájem, budeme Vám poté moci pomoc s jejich realizací. Konzultace je nezávazná a je zdarma.

   Na závěr ještě připomínáme, že si můžete zcela zdarma na našem webu (v pravé horní části) stáhnout příručku pro dlužníky DLUŽNÍKŮV RÁDCE, která je plná užitečných rad a tipů pro dlužníky.

   Institut darovací smlouvy (smlouvy o důchodu) pro účely soudního oddlužení

   Pokud dlužník z nějakého důvodu nemá majetek nebo příjmy, které by postačovaly k uspokojení 30% pohledávek nezajištěných věřitelů, lze použít tzv. darovací smlouvy. Z právního pohledu většinou nejde o čisté darovací smlouvy, neboť bývají podmíněny (trváním oddlužení), zatímco dar v čistém slova smyslu nesmí být nijak podmíněn. Podstatou tzv. darovacích smluv je skutečnost, že třetí osoba (rodiče, kamarád, druh apod.) bude dlužníkovi přispívat pravidelnou měsíční částkou během oddlužení dlužníka splátkovým kalendářem, nebo přispěje jednorázovou částkou kdykoliv během procesu oddlužení. Variabilita těchto smluv není nijak omezena, záleží velmi na jejich formulaci. Podstatou však vždy musí být jednostranná podpora dlužníka ze strany třetí osoby, bez nároku na vrácení. Dárce musí být schopen prokázat, že má potřebný příjem, ze kterého dar může poskytnout.

   Dárce v takovém případě nefunguje jako ručitel nebo spoludlužník, byť se tyto pojmy v zákoně u oddlužení vyskytovaly, v praxi se od těchto institutů odstoupilo, protože v okamžiku, kdy dlužník přestane plnit své oddlužení a plnit nezačne ani po lhůtě, kterou mu soud uloží, tak je mu oddlužení zrušeno a darovací smlouva tím pozbývá na účinnosti, protože je v ní přesně specifikováno, že dar je dárcem darován pouze pro účely oddlužení a pouze po dobu trvání oddlužení.

   Pozor, tzv. darovací smlouvu mezi sebou nemohou uzavřít manželé. Pomocí tzv. darovacích smluv lze tedy vyřešit problém s uspokojením potřebných 30% pohledávek nezajištěných věřitelů již při podávání návrhu na oddlužení, dále např. při ztrátě zaměstnání během plnění splátkového kalendáře, pokud je výtěžek ze zpeněžení majetku nižší, než dlužník předpokládal apod. Teoreticky lze uvažovat o poměru částky, kterou fakticky uhradí dlužník oproti částce „dárce“ a o tom, do jaké míry nedochází k popření účelu institutu oddlužení fyzické osoby v případě, že dlužník uhradí pouze minimální částku nebo dokonce nic. Názory na tento problém, stejně jako obecně na institut tzv. darovacích smluv se různí. Dle přání dárce lze konkrétní tzv. darovací smlouvu upravit, ale v zásadě lze doporučit variantu, kdy dárce v případě plnění oddlužení splátkovým kalendářem pravidelně poukazuje pevnou měsíční částku přímo insolvenčnímu správci (nezvyšuje tak příjem dlužníka, celá částka „daru“ je poukazována věřitelům); dále variantu jednorázového „daru“/splátek na určitý počet měsíců v případě překonání objektivních překážek splátkového kalendáře nebo jednorázového „daru“ v případě, že výtěžek zpeněžení nepostačuje k pokrytí min. 30% pohledávek nezajištěných věřitelů. Pokud dárce svůj slib nedodrží nebo „připlácet“ přestane, nelze po něm závazek vymáhat. Pokud by vinou toho dlužník nesplnil podmínky oddlužení, soud přihlédne i k této skutečnosti. Také by však v takovém případě přihlédl ke snaze dlužníka zvýšit si příjem vlastní iniciativou, případně snaze najít jiného „dárce“.

   S pozdravem

 • Jitka napsal:

  Prosím o radu: zaměstnanci nebylo schváleno insolvenčním soudem oddlužení a bylo rozhodnuto o konkurzu. Při zahájení inslov. řízení jsme přestali posílat srážky exekutorům a nyní zaměstnanec udal jeden účet kam máme posílat srážky. Nemáme ale žádné rozhodnutí o konkurzu , pouze vnitřní souhlas zaměstnance se srážkou. Je to správně?

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   správně to rozhodně není. Vy se musíte řídit rozhodnutím insolvenčního soudu. Sledujte insolvenční rejstřík, kde se Vám zobrazí po zadání identifikačních údajů Vašeho pracovníka detail jeho insolvenčního řízení. V případě, že si nebudete vědět rady, kontaktujte jeho insolvenčního správce.

   S pozdravem

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rychlý kontakt

Formulář pro bezplatný kontakt

Osobní bankrot

Vyplněním formuláře zjistíte, zda splňujete podmínky pro (zahájení soudního oddlužení) "vyhlášení osobního bankrotu" ZDE

Dozvíte se i veškeré podstatné podrobnosti (výše splátky/srážky, doba trvání oddlužení, kolik procen z celkové dlužné částky ušetříte atd.)

Nebudete-li podmínky pro úspěšné zahájení soudního oddlužení splňovat, poradíme Vám, jaké kroky učinit, aby povolení Vašeho oddlužení nic nebránilo.

Kontaktní údaje

INS partner s.r.o.
Jeseniova 1151/55
Praha 3 - Žižkov
130 00

IČ: 24186074

Tel: +420 774 414 339
Tel: +420 776 255 552

Email: info@inspartner. cz