Právní ochrana majetku – neoprávněná mobiliární exekuce

mobiliární exekuce

Mobiliární exekuce, ve kterých se zabavuje majetek lidí, kteří vůbec nedluží, pobuřuje tisíce lidí. Bohužel je málo tětch, kteří o této skutečnosti vůbec vědí. Vědí, že se mobiliární exekuce nepříjemně dotýkají i blízkých dlužníka.

Rodiče, příbuzní či dokonce jen spolubydlící o tomto riziku mnohdy vůbec netuší, nebo si myslí, že se jich cizí exekuce nemůže dotknout. Skutečnost je ovšem jiná. V okamžiku, kdy dorazí exekutor, už je pozdě. Pokud dluží někdo blízký z Vašeho okolí, nebo s Vámi tento dlužník přímo žije třeba v rodinném domě, nebo v bytě, zbystřete!

Měli byste této problematice ve vlastním zájmu věnovat trochu času. Preventivně zjistit, jak může být ohrožen Váš majetek nebo majetek jiných nedlužících osob v okolí dlužníka a na tuto situaci se správně připravit.

http://www.pravniochranamajetku.cz/36-clanky-ze-sveta-exekuci/lide-se-bouri-proti-exekucim-majetku-tech-kteri-nic-nedluzi/

https://www.novinky.cz/finance/282888-exekutori-zabavuji-veci-i-tem-kteri-nic-nedluzi.html

 

Co je to mobiliární exekuce?

Mobiliární exekuce se provádí na základě exekučního příkazu k prodeji movitých věcí povinného (dlužníka v exekučním řízení). Standardně ji provádí pracovníci exekutora tzv. vykonavatelé. Provedení mobiliární exekuce de facto znamená zajištění majetku v místech, kde se exekutor domnívá, že by se majetek povinného mohl nacházet nebo kde přebývá. Vykonavatel poté vytvoří soupisu tohoto majetku, jeho případný odvoz do exekučního skladu a následný exekuční prodej.

Exekutorští vykonavatelé si mohou sjednat přístup do všech prostor, o kterých se domnívají, že by se zde mohl nacházet majetek povinného (dlužníka). V těchto prostorech mohou zabavovat majetek. Vychází přitom z vyvratitelné právní domněnky, že je tento majetek povinného. Byť by na místě neměli pojímat do soupisu majetek, u kterého se jednoznačně prokáže, že povinnému nepatří. Osoby, které tento majetek skutečně vlastní, tuto skutečnost musí prokázat!

V praxi bývá prokázání vlastnictví u většiny majetku nemožné. Adresa trvalého pobytu povinného přitom není vůbec podstatná. Exekutor se může domnívat, že se movitý majetek dlužníka může např. nacházet v bytě jeho rodičů.

Mobiliární exekuce postihla majetek nedlužící osoby. Co s tím?

Třetí osoba, jejíž majetek byl pojat do soupisu (tedy fakticky exekučně zajištěn, popř. i zabaven), má právo ve lhůtě třiceti dnů, kdy se o soupisu movitého majetku dozvěděla, podat u příslušného exekutorského úřadu návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu majetku. Je to právní úkon, který musí splňovat zákonné náležitosti. Proto se doporučuje spolupráce s advokátem. Třtí osoba musí jednoznačně prokázat, že je vlastníkem předmětného majetku.

Pokud exekutor návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu odmítne, je možné podat vylučovací žalobu k exekučnímu soudu. Zde zcela jednoznačně doporučujeme právní zastoupení. Největším problémem ovšem v praxi bývá prokázat vlastnictví. Nestačí vlastnictví pouze prohlásit. Vlastnictví k věci musí to být jednoznačně prokázáno.

Mobiliární exekuce – příklad z praxe

Obrací se na nás mnoho lidí s dotazy, jak reálně probíhá mobiliární exekuce a co vše si mohou pracovníci exekutora dovolit. Situace je vždy nepříznivá pro povinného a jeho okolí. Vykonavatelé si mohou na místě dovolit téměř vše. Záleží vždy na konkrétních lidech. Policie ČR v těchto případech bohužel nepomůže. Domáhat se svých práv můžete až zpětně.

Jedna z mnoha otřesných zkušeností, kterou nám zaslala sociální pracovnice Jana K.:

Když jsem byla, jakožto sociální pracovnice poprvé přítomna mobiliární exekuci u svého klienta, byla jsem doslova šokována. Nadmíru zděšena přístupem vykonavatelů exekutorského úřadu. Klient obýval jednu místnost v podkroví v menším rodinném domě, ve kterém ve spodním patře bydlel jeho bratr se svou ženou. Jednání vykonavatelů bylo arogantní, hrubé, nátlakové a sprosté. Podobné jednání jsem do té doby ještě nezažila. Požadovali zaplacení celé exekuce (cca 120.000,-Kč). Začali zabavovat movitý majetek v celém domě, v garáži i v zahradní kůlně. Na reakci dlužníka a jeho bratra, že majetek není dlužníka, ale dlužníka u sebe bratr pouze dočasně ubytoval, odpověděli, že je to vůbec nezajímá, že si mohou odvést co chtějí a bratr si může podat návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu. Po zralé úvaze a s ohledem na skutečnost, že bratr mého klienta mohl reálně doložit vlastnictví pouze k několika málo věcem a o ostatní majetek by přišel, si musel půjčit, aby celou exekuci za bratra uhradil.

 

Podobných příběhů jsou tisíce. Tato situace je z hlediska existence právního státu naprosto zoufalá.

Ve spolupráci se společností CFF consulting umíme zabezpečit majetek proti neoprávněné mobiliární exekuci. Doporučujeme navštívit i webové stránky naší partnerské společnosti (www.pravniochranamajetku.cz), kde lze načerpat další důležité informace a požádat o pomoc. Hlavní je znát rizika a zabezpečení provést preventivně. Mobiliární exekuce tak nemusí být noční můrou.