Otázky a odpovědi na Vaše nejčastější dotazy (dluhy, oddlužení, exekuce)

Vzhledem k tomu, že se na naší bezplatnou právní poradnu obrací čím dál tím více zájemců, rozhodli jsme se začít na této stránce publikovat nejčastější a především nejzajímavější dotazy našich klientů. Otázky budou rozděleny do několika kategorií.

1. Otázky a odpovědi týkající se exekuce

2. Otázky a odpovědi týkající se soudního oddlužení (osobní bankrot)

3. Otázky a odpovědi týkající se vymáhacího procesu věřitele

4. Otázky a odpovědi – nezařazenéexekuce

1. OTÁZKY A ODPOVĚDI TÝKAJÍCÍ SE EXEKUCE

Exekutor mi v rámci exekuce sráží ze mzdy, může kromě toho zabavil i můj majetek a finanční prostředky na účtu?

O způsobech provedení exekuce rozhoduje sám exekutor a je pouze na jeho uvážení, které ze zákonných způsobů provedení exekuce zvolí. Kromě srážek ze mzdy může zablokovat bankovní účty i ostatní finanční aktiva (penzijní připojištění, investiční životní pojištění, akcie, atd.), může provést tzv. mobiliární exekuci (soupis a zabavení movitých věcí) a může také usilovat o prodej Vaší nemovitosti.

Může mi exekutor zabavit finanční prostředky, které si nechávám posílat na účet přítelkyně (kamarádky, příbuzného, zkrátka třetí osoby)?

Exekutor dle zákona může postihnout všechny prostředky, o kterých se domnívá, že patří dlužníkovi. Teoreticky se tak může stát, že by např. v součinnosti s třetí osobou zjistil, že peníze na účtu přítelkyně jsou prokazatelně dlužníka – povinného a konkrétně tyto prostředky by poté mohl zabavit. Bankovní účet Vaší přítelkyně ovšem jako takový zablokovat nemůže. V praxi si dlužníci v exekučních řízení nechávají zasílat finanční prostředky často na účty třetích (blízkých) osob a v drtivé většině bez potíží ze strany exekutorského úřadu.

Musím pustit exekutora do bytu, i když je exekuce vedena proti mému spolubydlícímu, který ani není na mé adrese trvale nahlášen?

Ano, přístup do bytu (či jiných soukromých prostor) exekutorovi umožnit musíte, ovšem pouze za předpokladu, že existuje důvod se domnívat, že se v těchto prostorách budou nacházet movité věci dlužníka (povinného). Trvalý pobyt, ani kontaktní adresa nehraje v těchto případech žádnou roli.

Nemám dost peněz, abych mohl uhradit exekuci, proto chci exekutora požádat o splátkový kalendář. Musí my vyhovět? Má právo odmítnout?

Na splátkovou dohodu ze strany exekutora nemáte bohužel žádný právní nárok. Byl by to pouze vstřícný krok ze strany exekutora. Nicméně pokud nevlastníte žádný majetek, finanční aktiva a nemáte exekučně zabavitelný příjem, popř. máte nízký příjem, který exekucí nelze postihnout, tak exekutor sám zjistí, že je exekuce nevykonatelná a měl by ji během určité doby sám ukončit pro nemajetnost povinného, popř. můžete podat návrh na odklad, popř. zastavení exekuce sám.

Žiji dlouhodobě v zahraničí, nemám v České Republice žádný majetek, ale je proti mně vedeno exekuční řízení (v ČR). Může mě exekuce postihnout i v zahraničí (Španělsko, stát EÚ)?

Pokud bude věřitel chtít, může na Vás exekuci nechat nařídit i v zahraničí (ve státech Evropské Unie) a to buď na základě tzv. evropského exekučního titulu, nebo na základě prohlášení vykonatelnosti. Bude-li věřitel důsledný, tak se exekuci pobytem v zahraničí (státy EU) nevyhnete.

Je proti mně vedeno několik exekučních řízení, ale já nemám žádné dokumenty a potřebuji získat dokumenty ohledně mých dluhů pro účely soudního oddlužení. Kam se mohu obrátit?

Pokud nevíte, které exekutorské úřady jsou pověřeny výkonem rozhodnutí, obraťte se nejprve na Váš místně příslušný soud, tedy Váš nejbližší okresní soud (adresy všech soudů naleznete na webu www.justice.cz). U tohoto soudu můžete nahlédnout do příslušných spisů (a pořizovat kopie dokumentů). Vezměte si s sebou občanský průkaz a u soudu Vám rádi poradí a pomohou. Můžete také využít systém centrální evidence exekucí, kde se za poplatek dozvíte, kolik exekučních řízení je proti Vám vedeno, a které exekutorské úřady exekuční řízení vedou. Nezískáte zde ovšem aktuální a mnohdy tak potřebné údaje např. o aktuální celkové výši dlužné částky.  Zjistíte-li kde všude jsou Vaše závazky, resp. které exekutorské úřady proti Vám vedou exekuční řízení, musíte se poté ještě obrátit konkrétně na každý z těchto exekutorských úřadů. Můžete také využít naši službu DLUHOVÁ MAPA

Bydlím u kamaráda a hrozí mi příjezd exekutorských vykonavatelů a zabavování majetku. Bojím se, aby nepostihli i majetek mého kamaráda. Mohu se proti tomu nějak pojistit? Pomohl by např. notářsky sepsaný soupis majetku?

Tento postup lze doporučit. Sepište u notáře seznam majetku a přidejte ještě čestná prohlášení osoby, která je vlastníkem dotyčných movitých věcí i osoby, která bydlí ve stejném bytě, ale které dotyčné věci nepatří. Nejlepší pojistkou jsou dokumenty o vlastnictví dané věci (stačí např. faktura, záruční list, darovací či kupní smlouva atp. – v ideálním případě ovšem dokument, kde budou uvedeny identifikační údaje majitele). Dalším důležitým faktorem, který přispěje k ochraně majetku třetí osoby (v tomto případě Vašeho kamaráda) je správně sepsaná podnájemní či nájemní smlouva. V této smlouvě musí být přesně specifikováno, že podnájemník obývá pouze určité prostory, a že veškeré vybavení a příslušenství bytu patří majiteli (kamarádovi).

Pokud se k Vám dostaví vykonavatelé a budete mít smůlu, že zrovna půjde o (promiňte ten výraz, ale bohužel to jinak výstižněji nelze nazvat) “namachrované primitivy opojené mocí“, tak mohou postihnout i majetek třetích osob (Vašeho kamaráda) a žádné dokumenty je zajímat nebudou. Majetek mohou buď sepsat a “oblepit“, nebo jej mohou rovnou odvést. V tomto případě je potřeba se obrátit písemně přímo na exekutorský úřad s žádostí o vyškrtnutí věcí ze seznamu exekucí postiženého majetku a přiložit listiny prokazující existenci tohoto majetku. Exekutor musí do třiceti dnů rozhodnout.

Pokud je rozhodnutí záporné, je nutné se obrátit na „exekuční“ soud tzv. vylučovací žalobou (soudy v těchto případech rozhodují velmi rychle), předložit veškeré dokumenty (podnájemní či nájemní smlouvu, notářský zápis, čestná prohlášení a v nejlepším případě i nějaké dokumenty prokazující vlastnictví dané věci – faktury, záruční listy, darovací smlouvy atp.) prokazující Vaše tvrzení a soud tyto věci nechá vyškrtnout ze soupisu zabavitelných movitých věcí, popř. je přikáže třetí osobě vrátit, pokud už byly zabavené. Obecně platí, že čím více budete mít dokladů ukazujících na majitele dané věci, tím větší budou Vaše šance na úspěch.

banner

Exekutor uvalil exekuci na spořící účet mého dítěte, protože jsem zde veden jako zákonný zástupce. Má právo takto postupovat?

Exekutor v tomto případě porušuje zákon, na takový postup právní nárok nemá (výjimkou by byla situace, kdyby postihl Vaše finanční prostředky, tedy pouze prostředky dlužníka – povinného, na tomto účtu). Podejte vylučovací žalobu k soudu, který exekuci nařídil. Na exekuovanou věc, v tomto případě spořící účet Vašeho potomka, je vázáno právo třetí osoby a vzhledem k tomu, že se exekuční řízení nevede proti vlastníkovi spořícího účtu, kterým nejste Vy jako povinný, ale Váš potomek, tak nemůže být tento účet exekučně postižen kvůli exekuci, která je vedena proti Vám.

Exekutor mojí manželce zabavil vozidlo, které používá ke svému podnikání a je psané na její  IČO. Může takto postupovat?

Nejedná-li se o pohledávku váznoucí na této věci (dluh Vaší paní, jehož předmětem je přímo tento automobil), tak exekutor porušuje zákon a takto postupovat nesmí. Neprodleně podejte (písemně) k exekutorskému úřadu návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu majetku postiženého exekucí. Pokud exekutor nevyhoví, tak vylučovací žalobu k exekučnímu soudu.

Dle § 322, zák. č. 99/1963 Sb. Občanského soudního řádu jsou věci, které povinný nezbytně nutně potřebuje k provozování podnikatelské činnosti, z výkonu rozhodnutí vyloučeny.

Dnes u mě zazvonil vykonavatel exekutorského úřadu a předal mi usnesení o nařízení exekuce. Nikdy mi ovšem nebyl doručen exekuční titul, tudíž se domnívám, že je exekuce nařízena neoprávněně. Jak mohu postupovat?

Nejprve doporučuji nahlédnout do příslušného spisu, který bude veden u exekučního soudu. Zde zjistíte podrobnosti jak o exekučním titulu, tak i o tom, kam byl doručován. Exekuční titul Vám musí být doručen do vlastních rukou, zde neplatí fikce doručení (není-li adresát zastižen, je obeznámen s tím, že je písemnost uložena na poště, popř. u soudu a po vypršení desetidenní úložní lhůty je považována za doručenou). Nepodaří-li se Vám ovšem doručit exekuční titul, soud zahájí ústní řízení, ve kterém určí opatrovníka a písemnosti již bude doručovat opatrovníkovi, který jedná za dlužníka. Vydá-li soud na základě takového řízení rozsudek, tak na tento rozsudek se již fikce doručení vztahuje (tzn., že tento rozsudek již dlužníkovi nemusí být doručen do vlastních rukou) a na základě rozsudku, který přikazuje dlužníkovi zaplatit a který je označen doložkou právní moci a vykonatelnosti, lze exekuci nařídit.

Zjistíte-li tedy, že nebyla exekuce nařízena na základě rozsudku, ale na základě jiného exekučního titulu, který Vám nikdy do vlastních rukou doručen nebyl, podejte neprodleně odvolání proti usnesení o nařízení exekuce (ve lhůtě 15-ti dnů od doručení usnesení o nařízení exekuce) k odvolacímu soudu, prostřednictvím soudu, který exekuci nařídil. Vznikla-li Vám postupem exekutora, či provozovatele poštovních služeb (byla-li chyba na jeho straně) škoda, můžete se jí účinně domáhat.

Exekutor mi v rámci exekuce zablokoval účet a nemám přístup k penězům, které nutně potřebuji k uspokojení základních potřeb. Co mám dělat?

Podle ustanovení § 304b občanského soudního řádu (zák. č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších změn) ve spojení s ustanovením § 65 exekučního řádu (zák. č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších změn) se zákaz nakládání s peněžními prostředky na bankovním účtu postiženém exekucí nevztahuje na peněžní prostředky do výše dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zákona o životním a existenčním minimu (zák. č. 110/2006 Sb., ve znění pozdějších změn). Tzn., že i v průběhu exekuce, z exekučně zablokovaného účtu si může dlužník vybrat a banka mu to musí umožnit, částku ve výši dvojnásobku životního minima. Nevydá-li Vám tuto částku bankomat, obraťte se na pracovníky banky.

Částka životního minima jednotlivce činí podle shora uvedeného zákona pro rok 2012 částku ve výši 3.410,- Kč měsíčně. S odkazem na shora uvedené můžete požádat banku o výplatu částky i z exekučně zablokovaného účtu ve výši 6.820,- Kč.

Aktuální informace o výši životního a existenčního minima naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí http://www.mpsv.cz/cs/11852.

Byl na mě nařízen výkon rozhodnutí (exekuce). Dá se nějakým způsobem (po)zatavit?

I když v určitých případech lze odložit, popř. i zastavit exekuci, nevěřte nikomu, kdo Vám bude tvrdit, že dokáže zrušit exekuce tím, že se s exekutorem dohodne na splátkách. Takto lze postupovat v případě, že exekutor nemůže proti povinnému (dlužník) postupovat jinak, ale nelze exekuci zastavit pro nemajetnost. Pak sám ochotně nabídnuté splátky přijme, pokud ovšem má jiné cesty, a že jich má poměrně dost, bude konat.

Jsou ovšem určité situace, díky kterým lze (rozhodně ne dohodou s exekutorem) podat návrh na pozastavení výkonu exekuce! Návrh na pozastavení exekuce se podává na příslušný exekutorský úřad, nevyhoví-li mu sám exekutor, předává jej nejpozději do sedmi dnů na příslušný soud, který o návrhu rozhodne.

Důvody, za jakých exekuci lze odložit najdete v občanském soudním řádu v §266 zákona č. 99/1963 Sb.

Důvody, za jakých exekuci lze zastavit najdete v občanském soudním řádu v §268 zákona č. 99/1963 Sb.

Můj příjem je cca 7.000,-Kč měsíčně, což je nezabavitelná položka, současně nevlastním významnější majetek. Může být exekuce proti mně pozastavena?

Exekutor by měl v tomto případě (po provedení šetření) exekuci sám bez návrhu zastavit, pro nemajetnost. Pokud by dlužník v tomto případě podal žádost, nemá na kladné vyřízení automatický nárok. O nevymahatelnosti musí vždy rozhodnout exekutor, který exekuci vykonává.

Ustanovení zákona č. 99/1963 Sb. (§ 268 ods. 1 písm. e) občanského soudního řádu říká: „Výkon rozhodnutí bude zastaven, jestliže průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů.“  Výkonem rozhodnutí se v tomto případě myslí exekuce. Pokusí-li se exekutor prodávat téměř bezcenný majetek a výtěžek z tohoto prodeje nepostačuje ani na úhradu nákladů exekuce, je vhodné, aby návrh na zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti podal i sám dlužník. Zastaví-li soud z tohoto důvodu výkon rozhodnutí (exekuci), může oprávněný podat návrh na nařízení exekuce znovu. Může tak učinit dokud neuplyne promlčení lhůta 10 let ode dne, kdy mohla být exekuce nařízena poprvé (ode dne, kdy dlužník porušil exekuční titul, tedy nesplnil to, co mu bylo soudem stanoveno).

2. OTÁZKY A ODPOVĚDI TÝKAJÍCÍ SE SOUDNÍHO ODDLUŽENÍ (OSOBNÍ BANKROT)

Co je to OSOBNÍ BANKROT?

Jde o tzv. soudní oddlužení (lidově se říká – Osobní bankrot) na základě Zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon) v platném znění. Soudní oddlužení je jediným zákonným nástrojem, kterým česká legislativa umožňuje dlužníkům “ekonomický restart“, a který je závazný pro všechny zúčastněné subjekty, protože je potvrzený soudním rozhodnutím. Jedná se o soudem schválené oddlužení fyzické osoby.

Jaké jsou výhody Osobního bankrotu?

Požádá-li dlužník soud o oddlužení, soud oddlužení povolí a dlužník splní veškeré podmínky, bude mu zbytek dluhů soudně odpuštěn a bude moci začít nový ekonomický život. Zahájení insolvenčního řízení podáním insolvenčního návrhu spojeným s návrhem na povolení oddlužení na místně příslušný krajský soud, lidově – vyhlášení osobního bankrotu, je výhodné v tom, že okamžikem schválení úpadku získává dlužník soudní ochranu před věřiteli, vymahači i exekutory (exekuce od okamžiku zahájení řízení není možné vykonat, byť je možné konat zajišťovací úkony) a veškeré závazky dlužníka lze řešit pouze v insolvenčním řízení. Tudíž obrovská úleva před neustálým psychickým tlakem ze strany věřitelů. Navíc již závazky nenarůstají o úroky, úroky z prodlení, pokuty a jiné penalizace, náklady na právní zastupování věřitelů, náklady exekuce atp.

  • Možnost zbavit se svých dluhů!
  • Soudní ochrana před věřiteli, vymahači i exekutory (již žádný tlak ani stres).
  • Zastavení úroků, úroků z prodlení, penalizace, nákladů na právní zastupování věřitele, nákladů na soudní výlohy, nákladů exekučního řízení a příp. dalších nákladů, které nese dlužník.
  • Jediná měsíční splátka (srážka), která je v drtivé většině případů mnohem nižší, nežli v případě řádných splátek či konsolidace.
  • Možnost jednoduše napadnout neoprávněné požadavky věřitele (výše či důvod závazku).

Za jak dlouho jste schopni návrh na povolení oddlužení zpracovat?

Oddlužení nerealizuje přímo naše společnost, ale doporučujeme v těchto případech „naši“ prověřenou advokátní kancelář, advokáta Ing. Mgr. Davida Veselého. Pokud klient dodá kompletní dokumentaci, tak nám zpracování případu na povolení oddlužení trvá 2 – 3 dny (záleží na složitosti případu). V případě expresního požadavku zpracuje naše advokátní kancelář insolvenční návrh do 24 hodin!

Jaké podklady musím mít, aby bylo možné oddlužení realizovat?

  • Kopie dokumentů dokazujících existenci alespoň dvou závazků vůči dvěma věřitelům.
  • Dokumenty, kterými doložíte veškeré příjmy za poslední poslední rok (dvanáct kalendářních měsíců zpětně od podání).
  • Výpis z trestního rejstříku, který v době podání insolvenčního návrhu na soud, nesmí být starší než tři měsíce. Trestní rejstřík nemusí být čistý.

Toto jsou obecné požadavky. U některých případů je potřeba doložit i další dokumenty.

Kolik času mám na shromáždění potřebných podkladů?

To záleží čistě na Vás. Jsou klienti, kteří mají povinné podklady okamžitě, jiní je seženou sami během čtrnácti dnů, jiní během dvou měsíců. Důležité je ovšem podat návrh na povolení oddlužení co nejdříve, protože hned poté, co soud rozhodne o Vašem úpadku (z pravidla do 30 dnů od podání návrhu na povolení oddlužení) získáváte soudní ochranu před vymahači, věřiteli i exekutory a závazky se Vám již více neúročí. Zároveň můžete přestat komunikovat se všemi věřiteli, kteří Vám budou volat. Stačí jim sdělit, že jste podali návrh na povolení oddlužení a věřitelé se musí se svými požadavky obrátit na soud.

Jak vysoké budou splátky, když mi soud oddlužení povolí?

Výše měsíčních splátek pro oddlužení závisí na příjmu dlužníka, výdajích na základní životní potřeby a vyživované osoby. Například rodině, manžel s manželkou, kteří vychovávají dvě děti (a mají vůči nim stále vyživovací povinnost) musí zůstat na živobytí z měsíčního příjmu:

Příjem manžel – 19.000,-Kč, nezabavitelná částka = 14.044,-Kč, měsíční splátka = 4.956,-Kč

Příjem manželka – 14.000,-Kč, nezabavitelná částka = 12.376,-Kč měsíční splátka = 1.624,-Kč

Abyste zjistili detailní výsledky a propočty přímo pro Vaši situaci, vyplňte tento informativní formulář.

Jaké dokumenty prokazující mé dluhy musím doložit?

Jako doklad prokazující existenci závazku stačí smlouva, upomínka s celkovou dlužnou částkou nebo jakýkoli jiný dokument, kde je uvedeno, kolik a komu dlužíte. Ideálně je nutné alespoň u dvou závazků uvést i datum splatnosti. Dokument by měl být co možná nejaktuálnější. Při insolvenčním procesu je pak na věřitelích, aby prokázali, kolik a na základě čeho jim dlužíte.

Mohu vyhlásit osobní bankrot, i když v současné době nejsem oficiálně zaměstnán a jsem na Úřadu práce? 

Dobrý den, zahájit insolvenční řízení (vyhlásit osobní bankrot) můžete, a to za předpokladu uzavření Darovací smlouvy dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (vzor této smlouvy bychom Vám zaslali). V darovací smlouvě „dárce“ přislíbí (nejčastěji někdo z rodiny), že Vám po dobu oddlužení bude každý měsíc přispívat částku v potřebné výši (např. 2.200,-Kč).

Exekutorský úřad (exekutor, vykonavatel) tvrdí, že je zahájení insolvenčního řízení (vyhlášení osobního bankrotu) – soudní oddlužení nezajímá, že budou stejně pokračovat v exekuci, že mám smůlu. Věřitel (banka, nebankovní společnost, vymáhající) tvrdí, že ho soudní oddlužení také nezajímá, že ze mě (z dlužníka) ty peníze stejně dostane. Je to pravda? Je to nějakým způsobem možné? Co mám dělat?

Dobrý den, veškeré závazky dlužníka po zahájení insolvenčního řízení je možné řešit a uspokojovat pouze v insolvenčním řízení. Schválením úpadku získává dlužník soudní ochranu před věřiteli i exekutory. Insolvenční zákon v tomto hovoří zcela jasně!

Je pochopitelné, že se o podobné kroky věřitelé, vymáhající, či exekutoři snaží, nicméně jejich počínání jim není nic platné, pokud jim dlužník dobrovolně nezaplatí, nevydá svůj majetek, nebude s nimi komunikovat, nebude podepisovat žádné jejich dokumenty. Dlužník má po zahájení insolvenčního řízení a poté, co mu je povoleno oddlužení komunikovat pouze se svým insolvenčním správce, kterého mu určí soud. Pokud by kdokoli z jeho věřitelů, vymahačů, či exekutorů podnikal jakékoli kroky (osobní návštěva, vyhrožování, snaha zabavovat majetek) porušuje tím Insolvenční zákon.

Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon)

§5 Zásady insolvenčního řízení

d) věřitelé jsou povinni zdržet se jednání, směřujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční řízení.

§109 Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení

(1) Se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky:
a) pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nemohou být uplatněny žalobou, lze-li je uplatnit přihláškou,
b) právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví dlužníka nebo majetku náležejícího do majetkové podstaty, lze uplatnit a nově nabýt jen za podmínek stanovených tímto zákonem, to platí i pro zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech, které bylo navrženo po zahájení insolvenčního řízení,
c) výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést.
(4) Účinky zahájení insolvenčního řízení nastávají okamžikem zveřejnění vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v insolvenčním rejstříku.

§406 Rozhodnutí o schválení oddlužení

(1) Neshledá-li insolvenční soud důvody k vydání rozhodnutí podle § 405 (důvody pro zamítnutí oddlužení), insolvenční soud oddlužení schválí. Schválením oddlužení jsou vázáni jak dlužník, tak věřitelé, včetně věřitelů, kteří s oddlužením nesouhlasili nebo o něm nehlasovali.

3. OTÁZKY A ODPOVĚDI TÝKAJÍCÍ SE VYMÁHACÍHO PROCESU VĚŘITELE

Navštívil mě (chce mě navštívit) pracovník/pracovníci vymáhací agentury? Co mohu a mám dělat?

Tito lidé nemají žádná speciální práva. Jsou to obyčejní lidé, jako Vy nebo já. Nejsou to exekutoři, i když se Vás budou snažit přesvědčit o opaku. Navíc jsou vyškolení, aby na dlužníky vyvíjeli co největší psychický nátlak. To zda s nimi budete chtít hovořit, záleží pouze na Vás. Nejste povinni s nimi jednat.

Mají-li Vám co nabídnout, proč s nimi o tom nepohovořit. Nabízí-li nějaké písemné ujednání (uznání dluhu, možnost splátkového kalendáře, atp.) ponechte si čas na rozmyšlenou a na případnou konzultaci s odborníky. Nic jim nepodepisujte a na nic bez důkladného rozmyslu a konzultace s odborníkem nepřistupujte. I když budou tvrdit, že to musí být “hotové, podepsané, vyřízené“ ihned, není to pravda. Nemají-li Vám co nabídnout, pak budou pouze vyhrožovat a nemá smysl s nimi jednat. Nenechte se zastrašit, tito lidé na Vás nemohou “pozvat či přivolat exekutora“, ani sami žádnými exekutory nejsou. Nemohou bez Vašeho svolení narušit Vaše soukromí. Ať Vás ani nenapadne zvát je do svého domu, nebo bytu.

Jsem vyzván věřitelem, vymáhací agenturou, advokátem věřitele (popř. věřitelem, nebo vymáhací agenturou) k podpisu splátkového kalendáře formou NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU, co s tím?

Notářský zápis může být za určitých podmínek pro dlužníka vhodným řešení a ze strany věřitele i velmi přátelským krokem. Záleží ovšem na podmínkách, které Vám věřitel nabídne, popř. které si s věřitelem ujednáte. Notářský zápis je totiž tzv. exekuční titul. Tzn., že v případě porušení sjednaných podmínek může věřitel okamžitě požadovat nařízení exekuce. Notářský zápis podepište pouze za předpokladu, že nabídnuté podmínky jsou pro Vás přijatelné a budete je moci plnit.

Berte v potaz, že notářský zápis se většinou uzavírá na dlouhé časové období, tudíž k tomuto podpisu přistupujte obezřetně a s rozmyslem. Nenechte se vyvést často hrubým a ponižujícím chováním vymahačů, vykonavatelů nebo pracovníků věřitele z rozvahy. Nenechte se zastrašit.

Věřitel (úvěrová společnost, banka, nebo jiný věřitel) požaduje po mém zaměstnavateli, aby mi prováděl srážky ze mzdy. Co s tím?

Váš zaměstnavatel v tomto případě není povinen z Vaší mzdy cokoli srážet, neboť podle ustanovení §146 zákoníku práce je možné provádět srážky ze mzdy zaměstnance pouze v určitých případech přímo tam uvedených. Postoupení pohledávky na výplatu mzdy mezi tyto případy nepatří. Jednoduše řečeno věřitel to pouze zkouší. Pohledávky na splacení půjčky či úvěru nejsou pohledávkami, jejichž zajištění dohodou o srážkách ze mzdy by umožňovala příslušná ustanovení občanského zákoníku (§ 551), i když dřívější právní úprava to umožňovala. V těchto případech byli ovšem zaměstnavatelé neúměrně zatěžováni administrativou s tím spojenou, a proto již od 1. 1. 2007 zaměstnavatelé tuto povinnost v tomto případě nemají.

U Vašeho zaměstnavatele trvejte na tom, aby byl požadavek věřitele na provádění srážek ze mzdy brán za neopodstatněný, a aby žádné srážky prováděny nebyly. V případě, že by Vám zaměstnavatel přesto neoprávněně srážky ze mzdy prováděl, jsme připraveni Vám pomoci (nevěřím však, že by se tak ze strany zaměstnavatele dělo).

Pozor, nespleťte si požadavky věřitele s požadavky exekutora. Exekutor, který je pověřen soudem k výkonu exekuce, je oprávněn požadovat provádění srážek ze mzdy a může činit i jiné kroky.

Také pozor na novou právní úpravu na základě Zákona č. 89/2012 Sb., (nového občanského zákoníku), kdy je již u právních vztahů vzniklých od 1.1.2014 upravit individuálně srážky ze mzdy na základě § 2045 – § 2047.

Věřitel mě zažaloval a soud (rozhodčí soud) mi přikázal zaplatit dluh, který je již dávno promlčený, jak je to možné?

I když věřitel podá na dlužníka žalobu o zaplacení dlužné částky, která je už dávno promlčená (promlčecí lhůta je v tomto případě tříletá) a žaloba splňuje všechny náležitosti, soud žalobě vyhoví. Nicméně dlužní má právo se bránit. Vyjádřit se k podané žalobě (v případě rozhodčího řízení je vyzván rozhodce k vyjádření), popř. podat odpor. Soud nemůže žádné ze stran v řízení “napovídat“, tudíž v tomto případě strana žalovaná musí převzít iniciativu a uplatnit svoje práva.

Když jsem podepsán jako spoludlužník, nebo jako ručitel (avalista) na úvěrové, dlužník přestal platit a banka po mě chce úhradu celé dlužné částky? Mohu hradit pouze svou poměrnou část?

Bohužel věřitel má na tento postup právo. Společně se všemi, kteří jsou podepsáni na úvěrové smlouvě (nebo smlouvě o půjčce) jako spoludlužníci, či ručitelé, dlužíte společně a nerozdílně, tzn., že každý z Vás zodpovídá za úhradu celé dlužné částky. Musíte plnit, jinak i na Vás může věřitel požadovat nařízení exekuce.

V této situaci je potřeba komunikovat s dlužníkem a pokusit se mu pomoci vyřešit jeho situaci. Pokud totiž dlužník zahájí insolvenční řízení a požádá o soudní oddlužení (lidově – vyhlásí osobní bankrot), tak budete mít možnost (uhradil-li jste jako ručitel, či spoludlužník nějaké plnění věřiteli dlužníka) přihlásit tuto Vaší pohledávku za dlužníkem (platil jste z pozice ručitele za dlužníka, tudíž dlužníkovi vznikl dluh vůči Vám a Vám tím pádem vznikla pohledávka za dlužníkem) do insolvenčního řízení. Vůbec nejideálnější je samozřejmě varianta, kdy dlužníkovi počkáte a až se vypořádá se svými dluhy, tak Vám vrátí vše, co Vám dluží, ale to jsou bohužel pouze ty ideální případy.

Tuto problematiku přesně upravuje § 183 zákona č. 182/2006 Sb. O úpadku a způsobech jeho řešení (tzv. Insolvenční zákon).

„(1) Přihláškou pohledávky, kterou zajišťují věci, práva pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty třetích osob, není dotčeno právo věřitele domáhat se uspokojení pohledávky z tohoto zajištění.
(2) Přihláškou pohledávky není dotčeno ani právo věřitele domáhat se uspokojení pohledávky po kterékoli z osob odpovídajících mu společně a nerozdílně s dlužníkem; o právu věřitele požadovat plnění od dlužníkova ručitele, včetně bankovní záruky a zvláštních případů ručení 27), to platí obdobně.
(3) Osoby, od kterých může věřitel požadovat plnění podle odstavců 1 a 2, mohou pohledávku, která by jim proti dlužníku vznikla uspokojením věřitele, přihlásit jako pohledávku podmíněnou. Jestliže však věřitel takovou pohledávku přihlásí, mohou se jí tyto osoby v rozsahu, v němž pohledávku uspokojí, v insolvenčním řízení domáhat místo něj bez zřetele k tomu, zda ji přihlásily, s tím, že pro jejich vstup do řízení platí přiměřeně § 18; návrh podle tohoto ustanovení mohou podat samy.

Není-li možné se s dlužníkem rozumným způsobem domluvit, můžete jako ručitel (po zaplacení závazku, za který jste ručil) požadovat po původním dlužníkovi plnění v občanskoprávním řízení (podáte na něj žalobu o zaplacení dlužné částky), jako spoludlužník takovou možnost nemáte.

Budeme Vám přinášet nové skutečnosti ohledně aktuální a nově vznikající legislativy upravující závazkové vztahy, oddlužení a exekuce.

298
Komentujte

avatar
nejnovější nejstarší
Petra
Host
Petra

Když byl odsouhlasen navrh na vyškrtnutí movitých věcí ze sposu jak dlouho mi můžou ještě majetek zadržovat a mohla bych si ho osobně vyzvednout

Daniela
Host
Daniela

Dobry den, chtel bych se zeptat. Mam exekucne sepsany majetek u exekutora. Vsechno mam u sebe nic neodvezl po dohode o splatkach. Od pondeli mam podany insolvencni navrh. Je mozne ze si muze prijet exekutor pro sepsany majetek?? Dekuji za odpoved

Vaclav
Host
Vaclav

Zdravím chci ji do insolvence mám auto můžu být jako provozovatel ale vlastník by byl nezletilý syn

Lenka
Host
Lenka

Dobrý večer,
co máme dělat, když nám byla udělena exekuční blokace na účtě v celkem vysoké výši. Víme jednací číslo, jméno exekutora, ID, ale bohužel Exekutorský úřad nereaguje jak na e-maily tak na telefonní linky. Nepřišlo nám žádné upozornění ve formě dopisu, telefonátu ani e-mailu a nejsme si vědomi za co by to vůbec mohlo být. Poradíte nám prosím, co teď dál máme dělat?
Děkujeme za odpověď.

Kristýna
Host
Kristýna

Dobrý den, partner je v insolvenci a zaměstnavatel mu přiznal mzdový bonus, bude mu zabaven? Popř. je nějaká složka mzdy kterou by mu nezabavili?

martin
Host
martin

Dobrý večer chci se zeptat v létě to budou 2 roky co mě skončilo oddlužení a přesto mě přišla exekuce na 17770 kč nikdo mě neřekl že musím napsat žádost na osvobozeni od placení dosud neuspokojených pohledávek tu žádost jsem napsal až teď po 2 letech bude to vadit
děkuji za odpověd

C.
Host
C.

Dobrý den, chtěl by jsem se zeptat,jak vlastně exekutoři zjistí kde pracujete,jaký máte majetek a jak zjistí, že třeba pracujete na DPP…, děkuji,C.

Jiří
Host
Jiří

dOBRY DEN! JSEM JIZ NEKOLIK MESICU VE SCHVALENE INSOLVENCI. BOHUZEL,ADVOKATNI KANCELAR,KTERA MI INSOLVENCI ZPRACOVALA,UDELALA CHYBU A NEOZNACILA DO ZADOSTI MOU ZADOST O NIZSI SPLATKY,KTERE,JAK MI BYLO RECENO,BY PRI VYSI MEHO CISTEHO PLATU CCA 26000 MESICNE A VYSI DLUHU 400000 NEMEL BYT PROBLEM.V DUSLEDKU TOHOTO OMYLU Z JEJICH STRANY JSEM SE DOSTAL DO TIZIVE SITUACE,NEBOT JEN NAKLADY NA PRONAJATE BYDLENI MAM 12800,PRICEMZ VYPLATU PO STRHNUTI INSOLVENCE MAM CCA 12500.ZKOUSEL JSEM KONTAKTOVAT PRISLUSNY SOUD S OBJASNENIM VECI,ALE ODPOVEDI BYLO,ZE JSEM MEL ZADAT PRI PODANI.KDYZ JSEM ZADAL O POMOC ADVOKATNI KANCELAR MGR.SAFAROVE,KTERA CHYBU ZPUSOBILA,BYL JSEM ODBYT S TIM,ZE ONI SI ZADNE CHYBY NEJSOU… Číst vice »

Monika
Host
Monika

Dobrý den, prossím o informaci, bratr již třetím rokem řádně splácí insolvenci formou splátkového kalendáře, do splacení celkové částky zbývá cca 200 tisíc. Před časem však zdědil třetinu rodinného domu po otci, soud schválil prodej této třetiny formou mimo dražbu. je možné dlužnou částku doplatit, aby nemuselo dojít k prodeji?
Děkuji za odpověď

Milan
Host
Milan

Dobrý den,
jsem na základě plné moci obecný zmocněnec žalovaného u o.s.ř.. Jsem nyní v nemocenském ošetření a soudu se z jednání musím omluvit. Je žalovaný povinen účastnit se nařízeného jednání, nebo jej mám také omluvit, jak postupovat?
Děkuji za odpověď. Milan K.