EXEKUČNÍ TITUL – O CO JDE?

exekuční titul

Exekuční titul je rozhodnutí nebo jiná listina, která je vydaná k tomu oprávněným orgánem. Slouží jako podklad pro exekuci, pokud není dobrovolně splněna povinnost v něm obsažená.

Například: Dlužník je povinen uhradit věřiteli závazek ve výši 10.000,-Kč do tří dnů od nabytí právní moci tohoto rozsudku, tohoto platebního rozkazu, tohoto rozhodčího nálezu – tedy exekučního titulu).

EXEKUČNÍ TITUL A JEHO RŮZNÉ DRUHY

Jméno dokumentu nebo listiny může být pokaždé jiné. Vždy se ale bude jednat o exekuční titul. Tedy dokument na základě kterého může být nařízena exekuce.

Exekuční titul může být:

  • rozhodnutí soudu (rozsudek, usnesení, platební rozkaz nebo trestní příkaz), pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek,
  • schválený smír,
  • rozhodčí nález,
  • notářský zápis se svolením k vykonatelnosti,
  • exekutorský zápis od 1.1.2013 mohou vydávat pouze notáři.
  • rozhodnutí orgánu veřejné správy včetně platebních výměrů a výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků,
  • rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení a
  • jiná rozhodnutí, schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon (např. upravený seznam přihlášených pohledávek v insolvenčním řízení).

Je-li porušen pravomocný a vykonatelný exekuční titul, teprve tehdy může být nařízena „skutečná“ exekuce (vymahači i věřitelé někdy tvrdí, že se jedná o exekuci, čímž záměrně matou dlužníky, více k tomuto tématu v příručce Dlužníkův rádce, která je na našem webu zdarma ke stažení).

Přímý odkaz na občanský soudní řád 

Věřitelé se často snaží v dlužníkovi vzbudit dojem, že mohou nechat nařídit exekuci kdykoli, ale není to pravda. Prvním krokem musí být nejprve podání žaloby o zaplacení dlužné částky (což je vzhledem k rychlosti tuzemských soudů poměrně dlouhodobá záležitost), jejímž výsledkem je teprve vydání exekučního titulu a teprve až poté, co dlužník nesplní požadavky, které jsou na něj exekučním titulem kladeny, tak teprve může věřitel požadovat nařízení exekuce.

NEJČASTĚJŠÍ PODOBY EXEKUČNÍCH TITULŮ

Nejčastěji se setkáváme s exekučními tituly v podobě platebních rozkazů, rozhodčích nálezů a rozsudků. Pamatujte, že pokud věřitel nedrží „v ruce“ některý z pravomocných a vykonatelných exekučních titulů, nemůže na Vás nechat nařídit exekuci.

Do té doby může jen vyhrožovat. Exekuci může nařídit až v okamžiku, kdy dlužník poruší to, co mu exekuční titul přikazuje.

banner

4
Komentujte

avatar
nejnovější nejstarší
J. osmová
Host
J. osmová

Dobrý den,
na mého syna byla nařízena exekuce na základě rozhodnutí vydaného západočeskou univerzitou. Toto rozhodnutí je uváděno jako exekuční titul. Moc tomu ale nerozumím. MOhou univerzity vydávat exekuční tituly?
Děkuji za odpověď

Jan D.
Host
Jan D.

Dobrý den. Před rokem proběhl Soud V ostravě sp. zn. 71 t 31/2009, ve kterém jsem byl poškozen o částku 8 000,-Kč. Když jsem se písemně zeptal soudkyně, bylo mi odepsáno, že je exekučním titulem a že se mohu domáhat na základě výroku uvedeného rozsudku náhrady škody. Jak se mám domáhat, když v rozsudku jsme se včas připojili se svým nárokem na náhradu a obžalovány byl vzniklou škodu uhradit. Děkuji za odpověď. Jan D.