Co je to platební rozkaz?platební rozkaz

Platební rozkaz je exekuční titul. Jedná se o rozhodnutí, které vydává soud ve zkráceném občanském soudním řízení pouze tehdy, když je v žalobě uplatněno právo na zaplacení finanční částky. Upraven je v zákoně o občanském soudním řízení č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Velmi důležitá je skutečnost, že platební rozkaz musí být doručen žalovanému do vlastních rukou, neboť tzv. fikce doručení v tomto případě neplatí.

Platební rozkaz v praxi

Podá-li na věřitel na dlužníka žalobu o zaplacení dlužné částky u obecného soudu, tak soud dlužníkovi zašle doporučenou poštou Platební rozkaz, popř. elektronický či směnečný platební rozkaz (obdoby platebního rozkazu). V tomto dokumentu  dlužníkovi soud nařizuje uhradit určitou částku (závazek vůči věřiteli, v tomto případě již žalobci) s určitým příslušenstvím (úroky, penalizace, náklady právního zastoupení, soudní poplatky atp.) do určitého data.

Příklad: „Žalovaný je povinen zaplatit žalobci 20.000,-Kč s úrokem 7,75% ročně z dlužné částky a náklady řízení ve výši 8.000,-Kč. To vše do třiceti dnů od nabytí právní moci tohoto platebního rozkazu.“

banner

Možnosti dlužníka, když je proti němu vydán platební rozkaz

Otevřete-li obálku a přečtete si tento dokument (platební rozkaz – exekuční titul), tak máte pocit, že někdo rozhodl o Vás, bez Vás. Tak to ovšem není. Jako žalovaná strana máte právo do patnácti dnů od převzetí platebního rozkazu podat odpor. Dalších třicet dnů od podání odporu podat vyjádření k podanému odporu (vyjádření proč jste vlastně podali odpor). Správně podaným odporem můžete mnoho získat. Nepodáte-li totiž odpor, tudíž se nevyjádříte k případu, tak soud vyhoví žalobci.  Platební rozkaz nabude právní moci a vše co je Vám uloženo uhradit, budete muset splnit. Pokud tak neučiníte, čímž porušíte platební rozkaz (exekuční titul), může věřitel (žalobce) již požadovat nařízení a výkon exekuce.

Pozor na promlčení závazku – důsledně zkontrolujte platební rozkaz a jeho obsah

Toto je okamžik, kdy žalobce (nemusí být ani původní věřitel, pohledávku vůči Vám může odkoupit v podstatě kdokoli) může zkoušet, zda budete jako dlužník reagovat. Jsou již známy případy, kdy žalobce požadoval plnění již dávno promlčeného závazku a podal na dlužníka žalobu. Soud se nezabývá, zda je nebo není závazek promlčený, ale vydá platební rozkaz. Zde potvrdí skutečnosti uvedené v žalobě. Je poté na dlužníkovi, aby se bránil a uvedl do odporu všechny podstatné skutečnosti. Opakujeme ještě jednou – nereaguje-li dlužník odporem na podanou žalobu, považují se skutečnosti v žalobě za pravdivé. Tudíž i tento již promlčený závazek bude muset dlužník opět platit, pokud správně a včas nepodá odpor a nezruší tak platební rozkaz.

platební rozkaz

Komentujte

avatar