NÁVRH NA ZASTAVENÍ EXEKUCENávrh na zastavení exekuce

Návrh na zastavení exekuce i samotné zastavení exekuce upravuje § 55 zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (tzv. Exekuční řád).

§ 55 (Exekuční řád)

Zastavení exekuce

 • (1) Návrh na zastavení exekuce může povinný podat do 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu zastavení exekuce. Návrh se podává u exekutora, který vede exekuci.
 • (2) Návrh na zastavení exekuce musí obsahovat vylíčení skutečností rozhodných pro posouzení, zda byl podán ve lhůtě uvedené v odstavci 1; to neplatí, jde-li o návrh podaný nejpozději ve lhůtě podle § 46 odst. 6. Návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý nebo ke kterému nejsou přiloženy listiny k prokázání tvrzení obsažených v návrhu nebo který byl podán opožděně, exekutor odmítne. Je-li proti takovému rozhodnutí podáno odvolání, exekutor ho zruší a věc postoupí k vyřízení exekučnímu soudu.
 • (3) Podá-li účastník návrh na zastavení exekuce, exekutor do 15 dnů od doručení návrhu vyzve další účastníky exekuce, aby se vyjádřili, zda s návrhem souhlasí, a aby se v případě, kdy nesouhlasí s tvrzeními obsaženými v návrhu na zastavení, vyjádřili k návrhu a předložili listiny k prokázání svých tvrzení. Jestliže všichni účastníci se zastavením exekuce souhlasí, exekutor vyhoví návrhu na zastavení exekuce do 30 dnů od marného uplynutí lhůty k vyjádření nebo od doručení souhlasného vyjádření, nastalo-li dříve. Nevyhoví-li exekutor návrhu na zastavení exekuce, postoupí jej společně s exekučním spisem v uvedené lhůtě k rozhodnutí exekučnímu soudu.
 • (4) O zastavení exekuce rozhodne exekutor i bez návrhu, souhlasí-li se zastavením oprávněný. Nesouhlasí-li oprávněný, požádá exekutor o zastavení exekuční soud, který při rozhodování postupuje podle odstavce 5.
 • (5) O zastavení exekuce může rozhodnout exekuční soud i bez návrhu.
 • (6) Nesloží-li oprávněný přiměřenou zálohu na náklady exekuce, exekutor exekuci zastaví. Exekutor exekuci nezastaví pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky pro osvobození oprávněného podle zvláštního právního předpisu nebo je-li vymáháno výživné na nezletilé dítě.

DŮVODY PRO NÁVRH NA ZASTAVENÍ EXEKUCE 

Důvody pro návrh na zastavení exekuce upravuje § 266 a § 268 zákona č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád

§ 266 (Občanský soudní řád)

Odklad výkonu rozhodnutí – exekuce

(1) Na návrh může soud odložit provedení výkonu rozhodnutí, jestliže se povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen.

§ 268 (Občanský soudní řád)

Zastavení výkonu rozhodnutí – exekuce

 • (1) Výkon rozhodnutí bude zastaven, jestliže
 • a) byl nařízen, ačkoli se rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným;
 • b) rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo neúčinným;
 • c) zastavení výkonu rozhodnutí navrhl ten, kdo navrhl jeho nařízení,
 • d) výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho podle § 321 a 322 vyloučeny;
 • e) průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů;
 • f) bylo pravomocně rozhodnuto, že výkon rozhodnutí postihuje majetek, k němuž má někdo právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí (§ 267);
 • g) po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané, ledaže byl tento výkon rozhodnutí již proveden; bylo-li právo přiznáno rozsudkem pro zmeškání, bude výkon rozhodnutí zastaven i tehdy, jestliže právo zaniklo před vydáním tohoto rozsudku;
 • h) výkon rozhodnutí je nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze vykonat.
 • (2) Výkon rozhodnutí bude zastaven též tehdy, jestliže povinný provedl z vymáhané peněžité pohledávky oprávněného srážku stanovenou zvláštními předpisy a odvedl tuto srážku příslušnému orgánu, a to v rozsahu, v jakém byl povinen tuto srážku provést.
 • (3) Výkon rozhodnutí prodejem zástavy bude zastaven také tehdy, jestliže zaniklo zástavní právo.
 • (4) Týká-li se nařízeného výkonu rozhodnutí některý z důvodů zastavení jen zčásti nebo byl-li výkon rozhodnutí nařízen v rozsahu širším, než jaký stačí k uspokojení oprávněného, bude výkon rozhodnutí zastaven částečně.

Přímý odkaz na občanský soudní řád 

POSTUP A ZÁKONNÉ LHŮTY

Návrh na zastavení exekuce se doručuje osobně či poštou na adresu pověřeného soudního exekutora. Pokud to nebude možné jinak, můžete návrh podat i u příslušného exekučního soudu, který jej předá soudnímu exekutorovi k dalšímu postupu. Doporučujeme si vždy ponechat kopii vyhotoveného návrhu na zastavení exekuce, kterou si při podání nechte potvrdit na podatelně. Bude-li návrh na zastavení exekuce odesílán „doporučeně“ poštou, uschovejte podací lístek.

Chci vědět víc o zastavení exekuce…

DVĚ ROZDÍLNÉ SITUACI, KDY PODAT NÁVRH NA ZASTAVENÍ EXEKUCE 

  • Do třiceti dnů ode dne, kdy jako povinný obdržíte vyrozumění o zahájení exekuce současně s výzvou k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti, můžete podat návrh na zastavení exekuce. Pokud tak učiníte, dojde k odložení provedení exekuce až do okamžiku, kdy nabude právní moci rozhodnutí o Vašem návrhu na zastavení exekuce. Exekutor může i přes tuto lhůtu vydávat exekuční příkazy a konat veškeré úkony k zajištění majetku povinného. Realizovat ovšem exekuční příkazy (prodej sepsaného majetku, prodej nemovitého majetku atp.) může až poté, kdy nabude právní moci zmíněné rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce.
  • Do patnácti dnů ode dne, kdy jste se jako povinný dozvěděl o zákonném důvodu pro zastavení exekuce, můžete podat návrh na zastavení exekuce. Z judikatury Nejvyššího soudu České republiky ovšem vyplývá, že tuto patnáctidenní lhůtu je možné překročit. Tento návrh je tak možné podat téměř kdykoli. Smyslem patnácti denní lhůty pro podání návrhu na zastavení exekuce je snaha, aby povinní podávali návrhy na zastavení exekuce včas a neprodlužovali zbytečně exekuční řízení. Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 3439/2013, ze dne 20.2.2014, hovoří jasně o tom, že i když je podán návrh opožděně, tedy mnohem později nežli v zákonem uvedené patnáctidenní lhůtě a prokazují-li listinné důkazy přiložené k návrhu na zastavení exekuce důvody pro zastavení exekuce, musí soud i takto opožděný návrh akceptovat, k důvodům musí přihlédnout a i o opožděném návrhu věcně rozhodnout.

banner

10
Komentujte

avatar
nejnovější nejstarší
Pavlína
Host
Pavlína

Dobrý den,
Podala jsem návrh na Exekuci pro dlužné výživné a i pro běžné výživné. Potřebuji poradit jak mám toto zrušit. Budu něco platit? Děkuji P.

Jana
Host
Jana

Dobrý den mám dotaz, přítely odstavily účet ohledně alimentu vše je zaplacene jen ted jsme to misto 1.11. chtely zaplatit az po výplate 16.11. jenže peníze má na ucte a nedostaneme se knim musime zapatit pujcky ja jsem na materske s třiměsíčním miminkem a máme spolu jestě 4leteho syna. a celou vyplatu ma na ucte uz neni ani na jidlo ani na sunar tim ze ma celou vyplatu na ucte a nedostaneme se kni dluh je prej jen 2500Kč a nenechaly mi abi zivotni minimum uz nevim co dal

Libor
Host
Libor

Dobry den,
mam exekuci na plat – bezne vyzivne. Chci podat zadost na jeji zruseni. Vyzivne jsem vždy platil,akorad ne vždy uplne včas.Jak mam postupovat? Je nejaky formular, nebo předlohy jak zadost podat aby byla správně?
Dekuji za odpoved

Radek
Host
Radek

Dobry den,chtel bych se zeptat,mému zamestnavately byla zaslâno rozhodnutí o exekuci,je to deset let stará záležitost,takže ani nevím o co se jedná ,ze spisové značky to nelze poznat,nebyl jsem ani vyrozuměn o ňákem dluhu ani že probíhá ňákè exekuční řízení.Můžete mi poradit jak postupovat.děkuji Vávra

Katja
Host
Katja

Dobrý večer rada bych se zeptala když mám podanou zadost o insolvenci a v justici jsem před rozhodnutím o úpadku
Má nárok exekutor mi sáhnout na plat ??
Děkuji předem za odpověď