Žádost o zastavení exekuceŽádost o zastavení exekuce

Žádost o zastavení exekuce i samotné zastavení exekuce upravuje § 55 zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (tzv. Exekuční řád). Důvody pro žádost o zastavení exekuce upravuje § 266 a § 268 zákona č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád.

Přímý odkaz na předmětná ustanovení exekučního řádu naleznete ZDE.

Podávat žádost o zastavení exekuce má smysl pouze v konkrétních zákonem stanovených případech. Nemá smysl zasílat žádost o zastavení exekuce pro nemajetnost (tuto skutečnost si musí zjistit svým šetřením sám exekutorský úřad) či z jiných bezvýznamných důvodů. Doporučujeme se vždy předem poradit, zda má ve Vaší situaci smysl žádost o zastavení exekuce podávat.

Žádost o zastavení exekuce – postup a zákonné lhůty

Žádost o zastavení exekuce se doručuje na adresu pověřeného soudního exekutora. Pokud to nebude možné jinak, můžete žádost o zastavení exekuce podat i u příslušného exekučního soudu, který jej předá soudnímu exekutorovi k dalšímu postupu. Doporučujeme si vždy ponechat kopii vyhotoveného dokumentu – žádost o zastavení exekuce, kterou si při podání nechte potvrdit na podatelně. Bude-li žádost o zastavení exekuce odeslána„doporučeně“ poštou, uschovejte podací lístek.

Dvě rozdílné situace, kdy podat žádost o zastavení exekuce

  • Do třiceti dnů ode dne, kdy jako povinný obdržíte vyrozumění o zahájení exekuce současně s výzvou k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti, můžete podat žádost o zastavení exekuce. Pokud tak učiníte, dojde k odložení provedení exekuce až do okamžiku, kdy nabude právní moci rozhodnutí o Vaší žádosti o zastavení exekuce. Exekutor může i přes tuto lhůtu vydávat exekuční příkazy a konat veškeré úkony k zajištění majetku povinného. Realizovat ovšem exekuční příkazy (prodej sepsaného majetku, prodej nemovitého majetku atp.) může až poté, kdy nabude právní moci zmíněné rozhodnutí o žádosti o zastavení exekuce.
  • Do patnácti dnů ode dne, kdy jste se jako povinný dozvěděl o zákonném důvodu pro zastavení exekuce, můžete podat žádost o zastavení exekuce. Z judikatury Nejvyššího soudu České republiky ovšem vyplývá, že tuto patnáctidenní lhůtu je možné překročit. Žádost k zastavení exekuce je tak možné podat téměř kdykoli. Smyslem patnácti denní lhůty pro to podat žádost o zastavení exekuce, je snaha, aby povinní podávali žádost o zastavení exekuce včas a neprodlužovali zbytečně exekuční řízení. Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 3439/2013, ze dne 20.2.2014, hovoří jasně o tom, že i když je podána žádost k zastavení exekuce opožděně, tedy mnohem později nežli v zákonem uvedené patnáctidenní lhůtě a prokazují-li listinné důkazy přiložené k žádosti o zastavení exekuce důvody pro zastavení exekuce, musí soud i takto opožděnou žádost k zastavení exekuce akceptovat, k důvodům musí přihlédnout a i o opožděné žádosti věcně rozhodnout.

Žádost o zastavení exekuce – postup exekutora

Pokud je podána žádost k zastavení exekuce, vyzve do 15 dnů exekutor všechny účastníky, aby se vyjádřili, zda se zastavením souhlasí. Pokud všichni účastníci exekuce se zastavením souhlasí nebo pokud marně uplynula 30 denní lhůta k vyjádření se (např. i pokud se některý účastník zapomene nebo nestihne vyjádřit), exekutor exekuci zastaví. V případě, že se zastavením souhlasí oprávněný, zastaví exekutor exekuci vždy, a to i bez návrhu. V opačných případech postoupí exekutor žádost o zastavení exekuce k rozhodnutí soudu.

Exekutor může dále sám zastavit exekuci v případě, kdy mu oprávněný nesloží přiměřenou zálohu na náklady exekuce, pokud ho ke složení zálohy vyzval a stanovil mu k tomu přiměřenou lhůtu. Výjimka platí pro případ, kdy jsou na straně oprávněného splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků nebo je-li vymáháno výživné na nezletilé dítě – v takovém případě exekutor není oprávněn zastavit exekuci pro nezaplacení zálohy.

Žádost o zastavení exekuce – kontaktujte nás

Nezvládáte splácet svoje závazky? Čelíte žalobě?  Přišla Vám výzva od soudu, rozhodčí nález, platební rozkaz či jiná listina? Je proti Vám vedeno exekuční řízení ? Chcete podat žádost k zastavení exekuce ? Neváhejte a kontaktujte nás. Formulář „žádost o zastavení exekuce“ Vám zašleme na email.

Naše poradna je tu pro Vás k dispozici každý všední den od 9:00 do 18:00

tel.: 774 414 339 nebo 776 255 552.

Pro případné dotazy můžete využít také naši emailovou adresu [email protected] Na dotazy reagujeme v nejbližší možné době. Pro rychlejší komunikaci při pomoci s dluhy či zaslání formuláře „žádost o zastavení exekuce“ můžete zanechat i telefonní číslo na Vás a vhodný termín, kdy je možné Vás kontaktovat.

2
Komentujte

avatar
nejnovější nejstarší
Roman
Host
Roman

Exekutor mi poslal příkaz abych mu odevzdal a přistavil aauto ale já ho potřebuju. Podnikám potrebuju ho na cesty za klienty. Musím mu ho odevzdat? Díky za případnou radu.