Žádost o zrušení exekuce
zrušení exekuce

Zrušení exekuce i samotné zastavení exekuce upravuje § 55 zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (tzv. Exekuční řád). Důvody pro žádost o zrušení, zastavení exekuce upravuje § 266 a § 268 zákona č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád.

Přímý odkaz na předmětná ustanovení exekučního řádu naleznete ZDE.

Podávat žádost o zrušení exekuce má smysl pouze v konkrétních zákonem stanovených případech. Nemá smysl zasílat žádost o zrušení exekuce pro nemajetnost (tuto skutečnost si musí zjistit svým šetřením sám exekutorský úřad) či z jiných bezvýznamných důvodů. Doporučujeme se vždy předem poradit, zda má ve Vaší situaci smysl žádost o zrušení exekuce podávat.

Žádost o zrušení exekuce – postup a zákonné lhůty

Žádost o zrušení exekuce se doručuje osobně či poštou na adresu pověřeného soudního exekutora. Pokud to nebude možné jinak, můžete žádost o zrušení exekuce podat i u příslušného exekučního soudu, který jej předá soudnímu exekutorovi k dalšímu postupu. Doporučujeme si vždy ponechat kopii vyhotoveného dokumentu – žádost o zrušení exekuce, kterou si při podání nechte potvrdit na podatelně. Bude-li žádost o zrušení exekuce odeslána„doporučeně“ poštou, uschovejte podací lístek.

Dvě rozdílné situace, kdy podat žádost o zrušení exekuce

  • Do třiceti dnů ode dne, kdy jako povinný obdržíte vyrozumění o zahájení exekuce současně s výzvou k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti, můžete podat žádost o zrušení exekuce. Pokud tak učiníte, dojde k odložení provedení exekuce až do okamžiku, kdy nabude právní moci rozhodnutí o Vaší žádosti o zrušení exekuce. Exekutor může i přes tuto lhůtu vydávat exekuční příkazy a konat veškeré úkony k zajištění majetku povinného. Realizovat ovšem exekuční příkazy (prodej sepsaného majetku, prodej nemovitého majetku atp.) může až poté, kdy nabude právní moci zmíněné rozhodnutí o žádosti o zrušení exekuce.
  • Do patnácti dnů ode dne, kdy jste se jako povinný dozvěděl o zákonném důvodu pro zrušení exekuce, můžete podat žádost o zrušení exekuce. Z judikatury Nejvyššího soudu České republiky ovšem vyplývá, že tuto patnáctidenní lhůtu je možné překročit. Žádost o zrušení exekuce je tak možné podat téměř kdykoli. Smyslem patnácti denní lhůty pro to podat žádost o zrušení exekuce, je snaha, aby povinní podávali žádost o zrušení exekuce včas a neprodlužovali zbytečně exekuční řízení. Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 3439/2013, ze dne 20.2.2014, hovoří jasně o tom, že i když je podána žádost o zrušení exekuce opožděně, tedy mnohem později nežli v zákonem uvedené patnáctidenní lhůtě a prokazují-li listinné důkazy přiložené k žádosti o zrušení exekuce důvody pro zrušení exekuce, musí soud i takto opožděnou žádost o zrušení exekuce akceptovat, k důvodům musí přihlédnout a i o opožděné žádosti věcně rozhodnout.

Žádost o zrušení exekuce – postup exekutora

Pokud je podána žádost o zrušení exekuce, vyzve do 15 dnů exekutor všechny účastníky, aby se vyjádřili, zda se zastavením souhlasí. Pokud všichni účastníci exekuce se zrušením souhlasí nebo pokud marně uplynula 30 denní lhůta k vyjádření se (např. i pokud se některý účastník zapomene nebo nestihne vyjádřit), exekutor exekuci zastaví. V případě, že se zastavením souhlasí oprávněný, zastaví exekutor exekuci vždy, a to i bez návrhu.V opačných případech postoupí exekutor žádost o zrušení exekuce k rozhodnutí soudu.

Exekutor může dále sám zastavit exekuci v případě, kdy mu oprávněný nesloží přiměřenou zálohu na náklady exekuce, pokud ho ke složení zálohy vyzval a stanovil mu k tomu přiměřenou lhůtu. Výjimka platí pro případ, kdy jsou na straně oprávněného splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků nebo je-li vymáháno výživné na nezletilé dítě – v takovém případě exekutor není oprávněn zastavit exekuci pro nezaplacení zálohy.

Žádost o zrušení exekuce – kontaktujte nás

Nezvládáte splácet svoje závazky? Čelíte žalobě? Přišla Vám výzva od soudu, rozhodčí nález, platební rozkaz či jiná listina? Je proti Vám vedeno exekuční řízení? Chcete podat žádost o zrušení exekuce? Neváhejte a kontaktujte nás.

Poradna při finanční tísni je pro Vás k dispozici každý všední den od 9:00 do 18:00

tel.: 774 414 339 nebo 776 255 552.

Pro případné dotazy můžete využít také naši emailovou adresu [email protected] Na dotazy reagujeme v nejbližší možné době. Pro rychlejší komunikaci a pomoc s dluhy můžete zanechat i telefonní číslo na Vás a vhodný termín, kdy je možné Vás kontaktovat. Na Vaši žádost Vám Formulář „žádost o zrušení exekuce“ zašleme na email.

Komentujte

avatar