Exekuční titul – o co jde?

Exekuční titul je rozhodnutí nebo jiná listina, která je vydaná k tomu oprávněným orgánem. Slouží jako podklad pro exekuci, pokud není dobrovolně splněna povinnost v něm obsažená.
Srážky ze mzdy

Například: Dlužník je povinen uhradit věřiteli závazek ve výši 10.000,-Kč do tří dnů od nabytí právní moci tohoto rozsudku, tohoto platebního rozkazu, tohoto rozhodčího nálezu – tedy exekučního titulu).

Exekuční titul a jeho různé druhy

Jméno dokumentu nebo listiny může být pokaždé jiné. Vždy se ale bude jednat o exekuční titul. Tedy dokument na základě kterého může být nařízena exekuce.

Exekuční titul může být:

  • rozhodnutí soudu (rozsudek, usnesení, platební rozkaz nebo trestní příkaz), pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek,
  • schválený smír,
  • rozhodčí nález,
  • notářský zápis se svolením k vykonatelnosti,
  • exekutorský zápis od 1.1.2013 mohou vydávat pouze notáři.
  • rozhodnutí orgánu veřejné správy včetně platebních výměrů a výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků,
  • rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení a
  • jiná rozhodnutí, schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon (např. upravený seznam přihlášených pohledávek v insolvenčním řízení).

Je-li porušen pravomocný a vykonatelný exekuční titul, teprve tehdy může být nařízena „skutečná“ exekuce (vymahači i věřitelé někdy tvrdí, že se jedná o exekuci, čímž záměrně matou dlužníky, více k tomuto tématu v příručce Dlužníkův rádce, která je na našem webu zdarma ke stažení).

Přímý odkaz na občanský soudní řád 

Věřitelé se často snaží v dlužníkovi vzbudit dojem, že mohou nechat nařídit exekuci kdykoli, ale není to pravda. Prvním krokem musí být nejprve podání žaloby o zaplacení dlužné částky (což je vzhledem k rychlosti tuzemských soudů poměrně dlouhodobá záležitost), jejímž výsledkem je teprve vydání exekučního titulu a teprve až poté, co dlužník nesplní požadavky, které jsou na něj exekučním titulem kladeny, tak teprve může věřitel požadovat nařízení exekuce.

Nejčastější podoby exekučních titulů

Nejčastěji se setkáváme s exekučními tituly v podobě platebních rozkazů, rozhodčích nálezů a rozsudků. Pamatujte, že pokud věřitel nedrží „v ruce“ některý z pravomocných a vykonatelných exekučních titulů, nemůže na Vás nechat nařídit exekuci.

Do té doby může jen vyhrožovat. Exekuci může nařídit až v okamžiku, kdy dlužník poruší to, co mu exekuční titul přikazuje.

Oddlužení manželů

Oddlužení manželů je elegantní řešení, jak se zbavit dluhů jednou provždy. Manželé totiž mohou realizovat oddlužení společně a výrazně tak ušetřit. Do společného oddlužení se zahrnují veškeré dluhy. Nejen ty společné, ale také dluhy, které vznikly jen jednomu z manželů klidně i před uzavřením manželství.

Zajímá mě více »
Dluhová mapa

Srážky ze mzdy

Jedním z nejčastějších způsobů provedení exekuce jsou srážky ze mzdy povinného. Srážky z příjmu povinného lze provádět jen do výše výkonem rozhodnutí vymáhané pohledávky s příslušenstvím.

Zajímá mě více »
Žádost o zastavení exekuce

Co je to platební rozkaz?

Platební rozkaz je exekuční titul. Jedná se o rozhodnutí, které vydává soud ve zkráceném občanském soudním řízení pouze tehdy, když je v žalobě uplatněno právo na zaplacení finanční částky. Upraven je v zákoně o občanském soudním řízení č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zajímá mě více »

Jste offline. Zkontrolujte prosím své připojení k internetu.