Exekuční titul – o co jde?

Exekuční titul je rozhodnutí nebo jiná listina, která je vydaná k tomu oprávněným orgánem. Slouží jako podklad pro exekuci, pokud není dobrovolně splněna povinnost v něm obsažená.
Srážky ze mzdy

Například: Dlužník je povinen uhradit věřiteli závazek ve výši 10.000,-Kč do tří dnů od nabytí právní moci tohoto rozsudku, tohoto platebního rozkazu, tohoto rozhodčího nálezu – tedy exekučního titulu).

Exekuční titul a jeho různé druhy

Jméno dokumentu nebo listiny může být pokaždé jiné. Vždy se ale bude jednat o exekuční titul. Tedy dokument na základě kterého může být nařízena exekuce.

Exekuční titul může být:

  • rozhodnutí soudu (rozsudek, usnesení, platební rozkaz nebo trestní příkaz), pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek,
  • schválený smír,
  • rozhodčí nález,
  • notářský zápis se svolením k vykonatelnosti,
  • exekutorský zápis od 1.1.2013 mohou vydávat pouze notáři.
  • rozhodnutí orgánu veřejné správy včetně platebních výměrů a výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků,
  • rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení a
  • jiná rozhodnutí, schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon (např. upravený seznam přihlášených pohledávek v insolvenčním řízení).

Je-li porušen pravomocný a vykonatelný exekuční titul, teprve tehdy může být nařízena „skutečná“ exekuce (vymahači i věřitelé někdy tvrdí, že se jedná o exekuci, čímž záměrně matou dlužníky, více k tomuto tématu v příručce Dlužníkův rádce, která je na našem webu zdarma ke stažení).

Přímý odkaz na občanský soudní řád 

Věřitelé se často snaží v dlužníkovi vzbudit dojem, že mohou nechat nařídit exekuci kdykoli, ale není to pravda. Prvním krokem musí být nejprve podání žaloby o zaplacení dlužné částky (což je vzhledem k rychlosti tuzemských soudů poměrně dlouhodobá záležitost), jejímž výsledkem je teprve vydání exekučního titulu a teprve až poté, co dlužník nesplní požadavky, které jsou na něj exekučním titulem kladeny, tak teprve může věřitel požadovat nařízení exekuce.

Nejčastější podoby exekučních titulů

Nejčastěji se setkáváme s exekučními tituly v podobě platebních rozkazů, rozhodčích nálezů a rozsudků. Pamatujte, že pokud věřitel nedrží „v ruce“ některý z pravomocných a vykonatelných exekučních titulů, nemůže na Vás nechat nařídit exekuci.

Do té doby může jen vyhrožovat. Exekuci může nařídit až v okamžiku, kdy dlužník poruší to, co mu exekuční titul přikazuje.

Dluhová past

Jak se dostat z dluhové pasti

Pokud Vám dluhy přerostly přes hlavu, nedokážete je splácet, zkoušíte vše řešit přes další úvěry a své dluhy už nedokážete splácet, jste ve dluhové spirále neboli v dluhové pasti. Domluvit se s věřiteli nefunguje. Navrhneme pro vás řešení, jak se dostat z dluhové pasti. Vytvoříme pro vás postup. Konzultujte s odborníky.

Zajímá mě více »

Oddlužení důchodců

Oddlužení starobních důchodců velmi zjednodušila novelizace insolvenčního zákona a přinesla pro ně mnohá pozitiva. Seniorům otevřela jedinečnou možnost, jak se dluhů zbavit jednou provždy. Navíc ve velmi krátkém čase a za velmi mírných podmínek.

Zajímá mě více »

Zastavení exekuce pro nemajetnost

Víme kdy a za jakých podmínek lze docílit zastavení exekuce pro nemajetnost. Mnoho dlužníků se nachází v situaci, kdy nevlastní žádný majetek, který by mohl sloužit k uspokojení pohledávky v rámci exekučního řízení.

Zajímá mě více »

Oddlužení manželů

Oddlužení manželů je elegantní řešení, jak se zbavit dluhů jednou provždy. Manželé totiž mohou realizovat oddlužení společně a výrazně tak ušetřit. Do společného oddlužení se zahrnují veškeré dluhy. Nejen ty společné, ale také dluhy, které vznikly jen jednomu z manželů klidně i před uzavřením manželství.

Zajímá mě více »