Zastavení exekuce pro nemajetnost

Víme kdy a za jakých podmínek lze docílit zastavení exekuce pro nemajetnost. Mnoho dlužníků se nachází v situaci, kdy nevlastní žádný majetek, který by mohl sloužit k uspokojení pohledávky v rámci exekučního řízení.

Zastavení exekuce pro nemajetnost

Víme kdy a za jakých podmínek lze docílit zastavení exekuce pro nemajetnost. Mnoho dlužníků se nachází v situaci, kdy nevlastní žádný majetek, který by mohl sloužit k uspokojení pohledávky v rámci exekučního řízení. Nemají ani postižitelné prostředky na bankovním účtu ani není možné provádět srážky z příjmu. Zastavení exekuce lze dosáhnout, je ovšem nezbytné zvolit správný postup.

Co říká o zastavení exekuce pro nemajetnost zákon?

Možnost zastavení exekuce pro nemajetnost upravuje § 268 odst. 1 písm. e) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen OSŘ). Pokud průběh exekučního řízení ukazuje, že výtěžek plnění nepostačí ani ke krytí nákladů exekuce, má být taková exekuce zastavena.

Pokud tedy byly v rámci exekučního řízení provedeny úkony, kterými exekutor zjišťoval majetkové poměry dlužníka a žádný majetek dlužníka nebyl zjištěn, či jeho hodnota nepostačuje ani k pokrytí nákladů exekuce, je zde možnost docílit zastavení exekuce pro nemajetnost.

Jaký je postup?

V praxi z pravidla podává návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost dlužník. Věřitel z pravidla se zastavením exekuce nesouhlasí. Exekutor poté předává návrh dlužníka, včetně exekučního spisu, svého stanoviska a zprávy o zjištěném stavu majetku dlužníka exekučnímu soudu.

Na základě těchto informací by měl exekuční soud náležitě posoudit, zda je dán důvod pro zastavení exekuce pro nemajetnost či nikoli. Exekuce může být pro nemajetnost zastavena jen tehdy, kdy byly ze strany exekutora provedeny skutečně veškeré úkony směřující k zjištění a zajištění majetku dlužníka a bylo zcela jednoznačně stanoveno, že dlužník žádným postižitelným majetkem nedisponuje (či takový majetek nepostačuje ani ke krytí nákladů exekučního řízení).

Podstatné také je, že nelze usuzovat na nemajetnost dlužníka, pokud exekutor zcela nedokončil zjišťování majetku a v budoucnu je možné očekávat změny v dlužníkovo majetkových poměrů. Soud musí totiž také sledovat očekávaný budoucí vývoj majetku dlužníka. Dlužník může nabýt majetek např. v očekávaném dědickém řízení. Vysokou šanci na zastavení exekuce pro nemajetnost mají ti dlužníci, u kterých nejsou očekávané možnosti nabytí majetku v rámci dědictví či daru, nejsou v produktivním věku či jim v produktivní činnosti brání zdravotní omezení.

 

Na co si dát pozor před podáním návrhu na zastavení exekuce pro nemajetnost.

Jak uvádíme v článcích Mobiliární exekuceZabavení majetku nedlužících blízkých dlužníka dochází při zajišťovací činnosti exekutora (zjišťování majetkových poměrů dlužníka, zajištění a zabavení majetku) často k zabavování majetku třetích osob. Nejčastěji blízkých dlužníka (partneři, rodiče, spolubydlící, děti), kteří sami nemají s exekucí dlužníka nic společného.

Neuváženým podáním návrhu na zastavení exekuce pro nemajetnost dojde k urychlenému výjezdu exekutora či jeho vykonavatelů k zajištění dlužníkova majetku. Bez tohoto postupu exekutora totiž nemůže exekuční soud rozhodnout o zastavení exekuce.

Pozor na majetek blízkých – Příklad:

Dlužník bydlí u rodičů v rodinném domě. Dlužník obývá svůj pokoj, ale veškeré vybavení v domácnosti, dílně, garáži i na zahradě patří rodičům. Exekutor přijede provést mobiliární exekuci (bude se snažit zajistit majetek dlužníka) a veškerý majetek, který v místě nalezne, považuje ze zákona, za majetek dlužníka. Rodiče budou tvrdit, že syn žádný majetek nemá, že veškerý majetek je jejich. Exekutor sdělí: „TAK MI TO JEDNOZNAČNĚ PROKAŽTE“.

Zákon nám dává skutečně možnost prokázat, že majetek nepatří dlužníkovi (v našem případě např. rodičům). Jak to ovšem v praxi prokázat? Zamyslete se, kolik máte doma věcí, které mohou být zabaveny v rámci exekuce (televizor, mob. telefon, gauč, sekačka, lednice, motorová pila, pračka, sušička, skříně, zahradní nábytek, kuchyňský robot, fén na vlasy, holicí strojek, herní konzole, sportovní vybavení a náčiní, atd.).

A nyní se zamyslete, ke kolika věcem máte skutečně schovanou kupní smlouvu nebo fakturu na konkrétní jméno? Nestačí pouze tvrdit, ten gauč je můj. V případě potřeby je to nutné dokázat, což je v praxi mnohdy nemožné. Pokud neprokážete, že majetek není dlužníka, ale Váš, přijdete o něj v rámci exekučního řízení, anebo budete muset dlužníkovi pomoc se zaplacením exekuce, i když není exekuce vedena primárně proti Vám.

 

Správný postup pro zastavení exekuce.

Před podáním návrhu na zastavení exekuce pro nemajetnost je tedy potřeba velmi důkladně posoudit situaci nejen samotného dlužníka, ale také posoudit majetkovou situaci jeho blízkých, jejichž majetek je v ohrožení. Majetek v ohrožení lze správným postupem zabezpečit (více v našem článku Právní ochrana majetku).

Vždy raději využijte možnosti bezplatného posouzení zabezpečení majetku blízkých před podáním návrhu na zastavení exekuce pro nemajetnost.

Jsme schopni posoudit nejen zabezpečení majetku, ale také šanci na úspěch návrhu na zastavení exekuce pro nemajetnost. Popř. můžeme využít našich znalostí, zkušeností a “vyšlapaných cestiček“ ke zvýšení Vaší šance na úspěšné zastavení exekuce.

Dluhová past

Jak se dostat z dluhové pasti

Pokud Vám dluhy přerostly přes hlavu, nedokážete je splácet, zkoušíte vše řešit přes další úvěry a své dluhy už nedokážete splácet, jste ve dluhové spirále neboli v dluhové pasti. Domluvit se s věřiteli nefunguje. Navrhneme pro vás řešení, jak se dostat z dluhové pasti. Vytvoříme pro vás postup. Konzultujte s odborníky.

Zajímá mě více »

Oddlužení důchodců

Oddlužení starobních důchodců velmi zjednodušila novelizace insolvenčního zákona a přinesla pro ně mnohá pozitiva. Seniorům otevřela jedinečnou možnost, jak se dluhů zbavit jednou provždy. Navíc ve velmi krátkém čase a za velmi mírných podmínek.

Zajímá mě více »

Oddlužení manželů

Oddlužení manželů je elegantní řešení, jak se zbavit dluhů jednou provždy. Manželé totiž mohou realizovat oddlužení společně a výrazně tak ušetřit. Do společného oddlužení se zahrnují veškeré dluhy. Nejen ty společné, ale také dluhy, které vznikly jen jednomu z manželů klidně i před uzavřením manželství.

Zajímá mě více »