Zrušení rozhodčího nálezu a zastavení exekuce

Dlouhodobě upozorňuje na neplatnost některých rozhodčích smluv či rozhodčích doložek ve spotřebitelských úvěrových smlouvách, možnost zrušení rozhodčího nálezu a zastavení exekuce.
Zastavení exekuce

Postupně k této skutečnosti docházely svými judikáty i nejvyšší soudní instance. Pozadu nezůstali ani zákonodárci a od 1.12.2016 je dokonce zákonem zakázáno uzavírat se spotřebitelem rozhodčí smlouvy. Přesněji se na základě zákona č. 258/2016 Sb. ve spotřebitelských smlouvách nemohou strany domluvit, že jejich případné spory bude rozhodovat rozhodce či rozhodčí soud.

Existuje ovšem stále mnoho případů z dřívějších dob, kdy bylo možné exekuce zahájit na základě vykonatelného rozhodčího nálezu.

Díky průlomovým usnesením Nejvyššího soudu ČR a nálezům Ústavního soudu ČR se pro tisíce dlužníků objevila možnost zrušit rozhodčí nález a zastavení exekuce, která byla na základě neplatného rozhodčího nálezu nařízena. Navíc v těchto případech vzniká i možnost vrácení již exekučně zabavených prostředků (ne vždy).

V rozhodčím řízení bývala až velmi často věřiteli přiznána neoprávněně vysoká plnění. Dluh bývá navýšen o desítky tisíc korun na neoprávněných pokutách a úrocích. Dluh následně narůstá o další vysoké částky na nákladech exekučního řízení.

Dlouho jsme na tyto nepravosti upozorňovali a velmi nás těší, že našemu názoru postupně dávali za pravdu i nejvyšší soudní instance.

 • Usnesení Nejvyššího soudu ČR – velkého senátu ze dne 11. 5.2011, sp. zn. 31 Cdo 1945/2010.
 • Nález Ústavního soudu – senátu ze dne 26. 1. 2012, sp. zn. I. ÚS 199/11.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 10. ledna 2013, sp. zn. IV. ÚS 3779/11.
 • Usnesení Nejvyššího soudu ČR – senátu ze dne 18. 3.2014, sp. zn. 21 Cdo 174/2014
 • Usnesení Nejvyššího soudu ČR – senátu ze dne 28. 2.2017, sp. zn. 20 Cdo 1387/2016.
 • Usnesení Nejvyššího soudu ČR – senátu ze dne 1. 8. 2018, sp. zn. 20 Cdo 1641/2018.
 • a další… (lze dohledat celé znění na webu Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR).

Zrušení rozhodčího nálezu. Jak je to možné

 

Rozhodčí smlouva, někdy také rozhodčí doložka, na základě které může proběhnout rozhodčí řízení (namísto řádného soudního řízení) jehož výsledkem je vydání rozhodčího nálezu je dle soudní judikatury neplatná v těchto situacích.

 • Pokud se výběr rozhodce neuskutečnil podle transparentních pravidel. Nebo byl vydán právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona.

Rozhodčí spory se spotřebitelem může řešit pouze zákonem ustanovená právnická osoba. Jmenování rozhodce je neplatné, pokud rozhodčí smlouva neobsahuje přímé určení rozhodce ad hoc či konkrétní způsob jeho jmenování, ale pouze odkazuje na rozhodčí řád právnické osoby. Rozhodčí spory tak mohl fakticky řešit pouze Rozhodčí soud při Hospodářské a agrární komoře, který vznikl na základě zákona.

 • Dále došlo také k dovození toho, že nemůže rozhodovat spory takový rozhodce (či rozhodci), který je přímo závislý na konkrétním věřiteli.

Tedy, pokud má rozhodce (či několik málo rozhodců) řešit tisíce sporů pro jednoho věřitele, má z rozhodování těchto sporů finanční profit. Tudíž má na výsledcích sporů finanční zájem a nemůže tak být z logiky věci nezávislým arbitrem.

 • Rozhodčí smlouva uzavíraná se spotřebitelem musela mít formu samostatného dokumentu. Žádné rozhodčí doložky. 

Rozhodčí doložky se často a zcela jistě úmyslně uváděly v dokumentech přiložených k hlavní smlouvě (úvěrové podmínky, smluvní podmínky atp.). Tyto dokumenty byly navíc často nepřehledné a napsané miniaturním písmem, tedy téměř nečitelné.

 • Podnikatel měl povinnost, informovat spotřebitele o skutečnostech, že uzavírá rozhodčí smlouvu a co to pro něj bude znamenat.

Povinnost informovat především přesně, úplně a pravdivě o způsobu a formě rozhodčího řízení, o nákladech, odměňování rozhodce, o pravidlech řízení, způsobech doručování a skutečnosti, že vykonatelný rozhodčí nález je exekuční titul.

Zrušení rozhodčího nálezu a zastavení exekuce v jakémkoliv stádiu

Nejvyšší soud nestanovil, že by mělo na základě rozhodnutí exekučního soudu automaticky docházet ke zrušení rozhodčího nálezu. Říká ovšem, že pokud exekuční soud neplatnost rozhodčí smlouvy (doložky) zjistí, má zastavit exekuci v jakémkoli jejím stádiu.

V praxi tak soudy nebudou zpětně automaticky rušit již nařízené či dokonce ukončené exekuce nařízené na základě neplatných rozhodčích nálezů, ale budou očekávat, že je k tomu vyzve dlužník popř. jeho právní zástupce, na základě čehož bude případ přezkoumán a poté dojde ke zrušení rozhodčího nálezu a zastavení exekuce.

Při nařízení exekuce by ovšem již nyní měly soudy platnost rozhodčího nálezu zkoumat automaticky, což doposud nemusely.

Zastavení exekuce a vrácení vymožených peněz dlužníkovi

Pokud byl proti Vám vydán ROZHODČÍ NÁLEZ neprodleně nás kontaktujte.

 • Exekuce na základě rozhodčího nálezu proti mně již byla vedena a byla již ukončena, protože došlo k vymožení peněžních prostředků.
 • Exekuce na základě rozhodčího nálezu je proti mně stále vedena.
 • Exekuce na základě rozhodčího nálezu na mě má být, popř. byla nařízena.

Přímý odkaz na občanský soudní řád 

Ve Všech těchto případech nás kontaktujte. Zkontrolujeme platnost rozhodčího nálezu a bude-li tento rozhodčí nález vyhodnocen jako neplatný, provedeme patřičné právní kroky k tomu, aby došlo ke zrušení rozhodčího nálezu, zastavení exekuce a vrácení již zabavených peněz zpět dlužníkovi!

Dluhová past

Jak se dostat z dluhové pasti

Pokud Vám dluhy přerostly přes hlavu, nedokážete je splácet, zkoušíte vše řešit přes další úvěry a své dluhy už nedokážete splácet, jste ve dluhové spirále neboli v dluhové pasti. Domluvit se s věřiteli nefunguje. Navrhneme pro vás řešení, jak se dostat z dluhové pasti. Vytvoříme pro vás postup. Konzultujte s odborníky.

Zajímá mě více »

Oddlužení důchodců

Oddlužení starobních důchodců velmi zjednodušila novelizace insolvenčního zákona a přinesla pro ně mnohá pozitiva. Seniorům otevřela jedinečnou možnost, jak se dluhů zbavit jednou provždy. Navíc ve velmi krátkém čase a za velmi mírných podmínek.

Zajímá mě více »

Zastavení exekuce pro nemajetnost

Víme kdy a za jakých podmínek lze docílit zastavení exekuce pro nemajetnost. Mnoho dlužníků se nachází v situaci, kdy nevlastní žádný majetek, který by mohl sloužit k uspokojení pohledávky v rámci exekučního řízení.

Zajímá mě více »

Oddlužení manželů

Oddlužení manželů je elegantní řešení, jak se zbavit dluhů jednou provždy. Manželé totiž mohou realizovat oddlužení společně a výrazně tak ušetřit. Do společného oddlužení se zahrnují veškeré dluhy. Nejen ty společné, ale také dluhy, které vznikly jen jednomu z manželů klidně i před uzavřením manželství.

Zajímá mě více »