Srážky ze mzdy

Jedním z nejčastějších způsobů provedení exekuce jsou srážky ze mzdy povinného. Srážky z příjmu povinného lze provádět jen do výše výkonem rozhodnutí vymáhané pohledávky s příslušenstvím.
Dluhová mapa

Plátce mzdy je povinen na základě exekučního příkazu srážky z příjmu dlužníka provádět v zákonné výši. Dlužníkovi vždy musí zbýt tzv. nezabavitelné minimum.

Srážky ze mzdy – kolik peněz musí dlužníkovi zůstat?

Srážky ze mzdy se provádějí z čisté mzdy, která se vypočte tak, že se od mzdy odečte záloha na daň z příjmů fyzických osob srážená z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, pojistné na důchodové spoření, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění (dále jen „srážené částky“). Srážky ze mzdy se vypočtou podle podmínek a sazeb platných pro povinného v měsíci, za který se čistá mzda zjišťuje.

Do čisté mzdy se započítávají i čisté odměny za vedlejší činnost, kterou zaměstnanec vykonává u toho, u koho je v pracovním poměru. Nezapočítávají se však do ní částky poskytované na náhradu nákladů spojených s pracovním výkonem, a to zejména při pracovních cestách.

Srážky se provádí z čisté mzdy a jejich výše se liší u běžných a přednostních pohledávek. Přednostní pohledávky jsou např. pohledávky na výživném, vůči státu a náhrady škod způsobených úmyslnými trestnými činy.

Srážky ze mzdy vs. exekučně zablokovaný účet

Nezabavitelná část z příjmu, tedy ta část, kterou nelze exekucí postihnout, musí být vždy dlužníkovi vyplacena, aby měl alespoň na základní živobytí. Co ovšem dělat, když tyto peníze odešle plátce příjmu na exekučně zablokovaný účet?

V ČR prozatím neexistuje institut chráněného účtu, který by byl exekucí nepostižitelný.

Do té doby je lepší, když Vám může plátce příjem vyplácet v hotovosti. Pokud to možné není, alespoň na složenku. Vyřízení žádosti o změnu výplaty příjmu od státních institucí či úřadů trvá v praxi  cca 2 – 3 měsíce. Změna tedy není rychlá.

Pokud odejde tzv. nezabavitelná část z příjmu dlužníka na exekutorem zablokovaný účet, je potřeba postupovat následovně.

 • Podat u exekutorského úřadu, který exekuci vede návrh na částečné zastavení exekuce.
 • Exekuce má být zastavena v rozsahu této nezabavitelné částky (popř. vícero částek).
 • S žádostí je nutno doložit – dokázat, že peníze, které byly na účtu zablokované, jsou tzv. nezabavitelným minimem.
 • Exekutor by měl poté tyto peníze uvolnit.

Proces je to ovšem zdlouhavý a složitý, tudíž je vždy lepší se této situaci předcházet. Pokud má být exekuce zahájena, exekutor vždy provádí srážky ze mzdy a blokace účtů (jsou to kroky, které učiní písemně tzv. „z kanceláře“).

Za příjmy, ze kterých lze srážky provádět, se považují:

 • plat,
 • odměnu z dohody o pracovní činnosti, odměnu z dohody o provedení práce,
 • odměnu za pracovní nebo služební pohotovost,
 • odměnu členů zastupitelstva územních samosprávných celků,
 • dávky státní sociální podpory, které nejsou vyplaceny jednorázově,
 • dávky pěstounské péče, které nejsou vyplaceny jednorázově,
 • příjmy, které povinnému (dlužníkovi) nahrazují odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle ní, jimiž jsou:
  • náhrada mzdy nebo platu,
  • nemocenské,
  • peněžitá pomoc v mateřství,
  • důchody,
  • stipendia,
  • podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,
  • odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání,
  • peněžitá plnění věrností nebo stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním,
  • výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů,
  • náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti a náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti,
  • dávky vyplývající ze smlouvy o výměnku podle občanského zákoníku,
  • příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální a příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona upravujícího ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich.

Výši srážky lze jednoduše spočítat třeba na webu www.vyplata.cz

Oddlužení manželů

Oddlužení manželů je elegantní řešení, jak se zbavit dluhů jednou provždy. Manželé totiž mohou realizovat oddlužení společně a výrazně tak ušetřit. Do společného oddlužení se zahrnují veškeré dluhy. Nejen ty společné, ale také dluhy, které vznikly jen jednomu z manželů klidně i před uzavřením manželství.

Zajímá mě více »
Žádost o zastavení exekuce

Co je to platební rozkaz?

Platební rozkaz je exekuční titul. Jedná se o rozhodnutí, které vydává soud ve zkráceném občanském soudním řízení pouze tehdy, když je v žalobě uplatněno právo na zaplacení finanční částky. Upraven je v zákoně o občanském soudním řízení č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zajímá mě více »

Jste offline. Zkontrolujte prosím své připojení k internetu.