Žádost o zastavení exekuce

Žádost o zastavení exekuce i samotné zastavení exekuce upravuje § 55 zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (tzv. Exekuční řád). Důvody pro zastavení exekuce upravuje § 266 a § 268 zákona č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád.
Žádost o zastavení exekuce

Podávat žádost o zastavení exekuce má smysl pouze v konkrétních zákonem stanovených případech. Nemá smysl zasílat bez rozmyslu a porady s odborníkem žádost o zastavení exekuce pro nemajetnost. Exekutor totiž tuto skutečnost musí zjistit svým šetřením, což znamená, že jej nepřímo vyzvete k návštěvě! Doporučujeme se vždy předem poradit, zda má ve Vaší situaci smysl žádost podávat.

Postup a zákonné lhůty na žádost o zastavení exekuce

Žádost o zastavení exekuce se doručuje na adresu pověřeného soudního exekutora. Pokud to nebude možné jinak, můžete žádost podat i u příslušného exekučního soudu, který jej předá soudnímu exekutorovi k dalšímu postupu.

Doporučujeme si vždy ponechat kopii vyhotoveného dokumentu – žádosti, kterou si při podání nechte potvrdit na podatelně. Bude-li tato žádost odeslána „doporučeně“ poštou, uschovejte si podací lístek.

Dvě rozdílné situace, kdy podat žádost o zastavení exekuce

  • Do třiceti dnů ode dne, kdy jako povinný obdržíte vyrozumění o zahájení exekuce současně s výzvou k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti, můžete podat žádost o zastavení exekučního řízení. Pokud tak učiníte, dojde k odložení provedení exekuce. Až do okamžiku, kdy nabude právní moci rozhodnutí o Vaší žádosti o zastavení exekuce. Exekutor může i přes tuto lhůtu vydávat exekuční příkazy a konat veškeré úkony k zajištění majetku povinného. Realizovat ovšem exekuční příkazy (prodej sepsaného majetku, prodej nemovitého majetku atp.) může až poté, kdy nabude právní moci zmíněné rozhodnutí o žádosti samotné.
  • Do patnácti dnů ode dne, kdy jste se jako povinný dozvěděl o zákonném důvodu pro zastavení exekuce, můžete podat žádost o její zastavení. Z judikatury Nejvyššího soudu České republiky ovšem vyplývá, že tuto patnáctidenní lhůtu je možné překročit. Žádost k zastavení exekuce je tak možné podat téměř kdykoli. Smyslem patnácti denní lhůty pro to podat žádost k zastavení exekuce, je snaha, aby povinní podávali tyto žádosti včas a neprodlužovali zbytečně exekuční řízení. Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 3439/2013, ze dne 20.2.2014, hovoří jasně o tom, že i když je podána žádost k zastavení exekuce opožděně, tedy mnohem později nežli v zákonem uvedené patnáctidenní lhůtě a prokazují-li listinné důkazy přiložené k této žádosti důvody pro zastavení exekuce, musí soud i takto opožděnou žádost k zastavení exekuce akceptovat, k důvodům musí přihlédnout a i o opožděné žádosti věcně rozhodnout.

Postup exekutora po podání žádosti

Pokud je podána žádost k zastavení exekuce, vyzve do 15 dnů exekutor všechny účastníky, aby se vyjádřili, zda se zastavením souhlasí. Pokud všichni účastníci exekuce se zastavením souhlasí nebo pokud marně uplynula 30 denní lhůta k vyjádření se (např. i pokud se některý účastník zapomene nebo nestihne vyjádřit), exekutor exekuci zastaví.

V případě, že se zastavením souhlasí oprávněný, zastaví exekutor exekuci vždy, a to i bez návrhu. V opačných případech postoupí exekutor žádost o zastavení exekuce k rozhodnutí soudu.

Aby o žádosti mohl soud kladně rozhodnout a exekuci zastavit, musí být vyčerpané všechny možnosti, které exekutor má k provedení exekuce. Pokud tudíž ještě nebyl osobně kontrolovat majetek povinného, bude muset toto místní šetření provést.

Exekutor může dále sám zastavit exekuci v případě, kdy mu oprávněný nesloží přiměřenou zálohu na náklady exekuce, pokud ho ke složení zálohy vyzval a stanovil mu k tomu přiměřenou lhůtu.

Výjimka platí pro případ, kdy jsou na straně oprávněného splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků. Nebo je vymáháno výživné na nezletilé dítě. V takovém případě exekutor není oprávněn zastavit exekuci pro nezaplacení zálohy.

Dluhová past

Jak se dostat z dluhové pasti

Pokud Vám dluhy přerostly přes hlavu, nedokážete je splácet, zkoušíte vše řešit přes další úvěry a své dluhy už nedokážete splácet, jste ve dluhové spirále neboli v dluhové pasti. Domluvit se s věřiteli nefunguje. Navrhneme pro vás řešení, jak se dostat z dluhové pasti. Vytvoříme pro vás postup. Konzultujte s odborníky.

Zajímá mě více »

Oddlužení důchodců

Oddlužení starobních důchodců velmi zjednodušila novelizace insolvenčního zákona a přinesla pro ně mnohá pozitiva. Seniorům otevřela jedinečnou možnost, jak se dluhů zbavit jednou provždy. Navíc ve velmi krátkém čase a za velmi mírných podmínek.

Zajímá mě více »

Zastavení exekuce pro nemajetnost

Víme kdy a za jakých podmínek lze docílit zastavení exekuce pro nemajetnost. Mnoho dlužníků se nachází v situaci, kdy nevlastní žádný majetek, který by mohl sloužit k uspokojení pohledávky v rámci exekučního řízení.

Zajímá mě více »

Oddlužení manželů

Oddlužení manželů je elegantní řešení, jak se zbavit dluhů jednou provždy. Manželé totiž mohou realizovat oddlužení společně a výrazně tak ušetřit. Do společného oddlužení se zahrnují veškeré dluhy. Nejen ty společné, ale také dluhy, které vznikly jen jednomu z manželů klidně i před uzavřením manželství.

Zajímá mě více »