Návrh na zastavení exekuce

Návrh na zastavení exekuce i samotné zastavení exekuce upravuje § 55 zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (tzv. Exekuční řád).
Zastavení exekuce

§ 55 (Exekuční řád)

Zastavení exekuce

 • (1) Návrh na zastavení exekuce může povinný podat do 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu zastavení exekuce. Návrh se podává u exekutora, který vede exekuci.
 • (2) Návrh na zastavení exekuce musí obsahovat vylíčení skutečností rozhodných pro posouzení, zda byl podán ve lhůtě uvedené v odstavci 1; to neplatí, jde-li o návrh podaný nejpozději ve lhůtě podle § 46 odst. 6. Návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý nebo ke kterému nejsou přiloženy listiny k prokázání tvrzení obsažených v návrhu nebo který byl podán opožděně, exekutor odmítne. Je-li proti takovému rozhodnutí podáno odvolání, exekutor ho zruší a věc postoupí k vyřízení exekučnímu soudu.
 • (3) Podá-li účastník návrh na zastavení exekuce, exekutor do 15 dnů od doručení návrhu vyzve další účastníky exekuce, aby se vyjádřili, zda s návrhem souhlasí, a aby se v případě, kdy nesouhlasí s tvrzeními obsaženými v návrhu na zastavení, vyjádřili k návrhu a předložili listiny k prokázání svých tvrzení. Jestliže všichni účastníci se zastavením exekuce souhlasí, exekutor vyhoví návrhu na zastavení exekuce do 30 dnů od marného uplynutí lhůty k vyjádření nebo od doručení souhlasného vyjádření, nastalo-li dříve. Nevyhoví-li exekutor návrhu na zastavení exekuce, postoupí jej společně s exekučním spisem v uvedené lhůtě k rozhodnutí exekučnímu soudu.
 • (4) O zastavení exekuce rozhodne exekutor i bez návrhu, souhlasí-li se zastavením oprávněný. Nesouhlasí-li oprávněný, požádá exekutor o zastavení exekuční soud, který při rozhodování postupuje podle odstavce 5.
 • (5) O zastavení exekuce může rozhodnout exekuční soud i bez návrhu.
 • (6) Nesloží-li oprávněný přiměřenou zálohu na náklady exekuce, exekutor exekuci zastaví. Exekutor exekuci nezastaví pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky pro osvobození oprávněného podle zvláštního právního předpisu nebo je-li vymáháno výživné na nezletilé dítě.

Důvody pro návrh na zastavení exekuce

Důvody pro návrh na zastavení exekuce upravuje § 266 a § 268 zákona č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád

§ 266 (Občanský soudní řád)

Odklad výkonu rozhodnutí – exekuce

(1) Na návrh může soud odložit provedení výkonu rozhodnutí, jestliže se povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen.

§ 268 (Občanský soudní řád)

Zastavení výkonu rozhodnutí – exekuce

 • (1) Výkon rozhodnutí bude zastaven, jestliže
 • a) byl nařízen, ačkoli se rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným;
 • b) rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo neúčinným;
 • c) zastavení výkonu rozhodnutí navrhl ten, kdo navrhl jeho nařízení,
 • d) výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho podle § 321 a 322 vyloučeny;
 • e) průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů;
 • f) bylo pravomocně rozhodnuto, že výkon rozhodnutí postihuje majetek, k němuž má někdo právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí (§ 267);
 • g) po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané, ledaže byl tento výkon rozhodnutí již proveden; bylo-li právo přiznáno rozsudkem pro zmeškání, bude výkon rozhodnutí zastaven i tehdy, jestliže právo zaniklo před vydáním tohoto rozsudku;
 • h) výkon rozhodnutí je nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze vykonat.
 • (2) Výkon rozhodnutí bude zastaven též tehdy, jestliže povinný provedl z vymáhané peněžité pohledávky oprávněného srážku stanovenou zvláštními předpisy a odvedl tuto srážku příslušnému orgánu, a to v rozsahu, v jakém byl povinen tuto srážku provést.
 • (3) Výkon rozhodnutí prodejem zástavy bude zastaven také tehdy, jestliže zaniklo zástavní právo.
 • (4) Týká-li se nařízeného výkonu rozhodnutí některý z důvodů zastavení jen zčásti nebo byl-li výkon rozhodnutí nařízen v rozsahu širším, než jaký stačí k uspokojení oprávněného, bude výkon rozhodnutí zastaven částečně.

Přímý odkaz na občanský soudní řád 

Postup a zákonné lhůty

Návrh na zastavení exekuce se doručuje osobně či poštou na adresu pověřeného soudního exekutora. Pokud to nebude možné jinak, můžete návrh podat i u příslušného exekučního soudu, který jej předá soudnímu exekutorovi k dalšímu postupu. Doporučujeme si vždy ponechat kopii vyhotoveného návrhu na zastavení exekuce, kterou si při podání nechte potvrdit na podatelně. Bude-li návrh na zastavení exekuce odesílán „doporučeně“ poštou, uschovejte podací lístek.

Chci vědět víc o zastavení exekuce…

Dvě rozdílné situace, kdy podat návrh na zastavení exekuce

 • Do třiceti dnů ode dne, kdy jako povinný obdržíte vyrozumění o zahájení exekuce současně s výzvou k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti, můžete podat návrh na zastavení exekuce. Pokud tak učiníte, dojde k odložení provedení exekuce až do okamžiku, kdy nabude právní moci rozhodnutí o Vašem návrhu na zastavení exekuce. Exekutor může i přes tuto lhůtu vydávat exekuční příkazy a konat veškeré úkony k zajištění majetku povinného. Realizovat ovšem exekuční příkazy (prodej sepsaného majetku, prodej nemovitého majetku atp.) může až poté, kdy nabude právní moci zmíněné rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce.
 • Do patnácti dnů ode dne, kdy jste se jako povinný dozvěděl o zákonném důvodu pro zastavení exekuce, můžete podat návrh na zastavení exekuce. Z judikatury Nejvyššího soudu České republiky ovšem vyplývá, že tuto patnáctidenní lhůtu je možné překročit. Tento návrh je tak možné podat téměř kdykoli. Smyslem patnácti denní lhůty pro podání návrhu na zastavení exekuce je snaha, aby povinní podávali návrhy na zastavení exekuce včas a neprodlužovali zbytečně exekuční řízení. Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 3439/2013, ze dne 20.2.2014, hovoří jasně o tom, že i když je podán návrh opožděně, tedy mnohem později nežli v zákonem uvedené patnáctidenní lhůtě a prokazují-li listinné důkazy přiložené k návrhu na zastavení exekuce důvody pro zastavení exekuce, musí soud i takto opožděný návrh akceptovat, k důvodům musí přihlédnout a i o opožděném návrhu věcně rozhodnout.
Dluhová past

Jak se dostat z dluhové pasti

Pokud Vám dluhy přerostly přes hlavu, nedokážete je splácet, zkoušíte vše řešit přes další úvěry a své dluhy už nedokážete splácet, jste ve dluhové spirále neboli v dluhové pasti. Domluvit se s věřiteli nefunguje. Navrhneme pro vás řešení, jak se dostat z dluhové pasti. Vytvoříme pro vás postup. Konzultujte s odborníky.

Zajímá mě více »

Oddlužení důchodců

Oddlužení starobních důchodců velmi zjednodušila novelizace insolvenčního zákona a přinesla pro ně mnohá pozitiva. Seniorům otevřela jedinečnou možnost, jak se dluhů zbavit jednou provždy. Navíc ve velmi krátkém čase a za velmi mírných podmínek.

Zajímá mě více »

Zastavení exekuce pro nemajetnost

Víme kdy a za jakých podmínek lze docílit zastavení exekuce pro nemajetnost. Mnoho dlužníků se nachází v situaci, kdy nevlastní žádný majetek, který by mohl sloužit k uspokojení pohledávky v rámci exekučního řízení.

Zajímá mě více »

Oddlužení manželů

Oddlužení manželů je elegantní řešení, jak se zbavit dluhů jednou provždy. Manželé totiž mohou realizovat oddlužení společně a výrazně tak ušetřit. Do společného oddlužení se zahrnují veškeré dluhy. Nejen ty společné, ale také dluhy, které vznikly jen jednomu z manželů klidně i před uzavřením manželství.

Zajímá mě více »